Kierunek - mechatronika

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki/praktyczny

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Informatyka lub fizyka -  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny   na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego lub dwujęzyczny.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Studia inżynierskie na kierunku mechatronika trwają 7 semestrów. Po czwartym semestrze student ma możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: Projektowanie Systemów Mechatronicznych (PSM) lub Systemy Wbudowane (SW). Specjalność PSM rozwija umiejętności w zakresie: projektowania nowoczesnych maszyn i urządzeń z wykorzystaniem oprogramowania CAD oraz integracji podzespołów elektronicznych i mechanicznych. Natomiast specjalność SW rozszerza kompetencje w zakresie projektowania systemów wbudowanych opartych na mikroprocesorach i układach programowych FPGA, a także zarządzania sieciami komputerowymi i programowania aplikacji internetowych.

Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę z zakresu mechatroniki, w szczególności związaną z synergią mechaniki, automatyki i robotyki, informatyki, elektroniki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej oraz elektrotechniki - niezbędną do projektowania, konstruowania i serwisowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej.