Kierunek - matematyka

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku matematyka dysponuje wiedzą z podstawowych działów matematyki; posiada umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego; jest wyposażony w umiejętności z zakresu technik informatycznych, niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, w szczególności stosowanych przy rozwiązywaniu problemów matematycznych; posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; jest otwarty na najnowsze osiągnięcia nauki i podnoszenie swoich kwalifikacji.