Kierunek - logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Poziom - I stopnia - studia inżynierskie

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących:  matematyka lub język polski lub język obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Geografia lub biologia lub fizyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Przedmiot wskazany przez kandydata - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest specjalistą w zakresie logistyki w sektorze rolno-spożywczym. Absolwent ma wiedzę z zakresu produkcji surowców i produktów roślinnych i zwierzęcych, zasad znakowania i pakowania produktów spożywczych, czynników kształtujących jakość artykułów rolno-spożywczych w trakcie przechowywania, infrastruktury i technologii magazynowych, systemów zarządzania w produkcji żywności, marketingu, logistyki surowców. Potrafi dobrać i zastosować właściwe metody, techniki, narzędzia i technologie oraz systemy pakowania, przechowywania i transportu niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości artykułów rolno-spożywczych podczas realizowanych procesów logistycznych. Absolwent potrafi dobrać i zastosować właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania zadań badawczych i inżynierskich. Posiada ponadto umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2. Jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z logistyką i obrotem surowcami i produktami rolno-spożywczymi i żywnością, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany również do podjęcia studiów drugiego stopnia.