Kierunek - lingwistyka stosowana

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język niemiecki - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Inne możliwości kwalifikacji: patrz punkt a, b, c.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc a kierunek

Język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

4

Uwagi

a

 

Przeliczanie wyników z matury dwujęzycznej na punkty rekrutacyjne:

Wyniki procentowe z matury dwujęzycznej (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi rozszerzonemu w następujący sposób:

poziom rozszerzony = matura dwujęzyczna x 1,3

Wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%.

Uzyskany w ten sposób wynik traktowany jest jako wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i w związku z tym mnożony razy 2.

b

Punkty za opanowanie drugiego języka:

Jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny tylko z jednego języka lub jeśli zapewni to mu wyższą liczbę punktów, to jako kryterium dodatkowe zamiast wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego (język niemiecki) uwzględnia się jedną z następujących informacji:

a) ocena z języka niemieckiego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej - według przelicznika: ocena 6 (celujący) = 100 punktów; ocena 5 (bardzo dobry) = 90 punktów; ocena 4 (dobry) = 75 punktów; ocena 3 (dostateczny) = 50 punktów ocena 2 (dopuszczający) = 30 punktów.

Uwaga! W tym przypadku kandydat może osiągnąć maksymalnie 100 punktów za znajomość drugiego języka.

b) poziom znajomości języka niemieckiego na podstawie certyfikatu uznanego ośrodka egzaminacyjnego lub odpowiedniego dokumentu:

Certyfikaty językowe i dokumenty poświadczające biegłość językową:

Przeliczenie poziomu biegłości języka potwierdzonego certyfikatem nastąpi według następującego schematu:

Poziom C2 - 200 punktów                                Poziom B1 - 75 punktów

Poziom C1 - 150 punktów                                 Poziom A2 - 50 punktów

Poziom B2 - 100 punktów                                Poziom A1 - 30 punktów

Akty prawne zawierające dokumenty, które określają poziomy biegłości językowej:

- załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

- załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (poz. 1200) „Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego”, z tym, że za znajomość języka poświadczoną dokumentami wymienionymi w punktach od 5-13 przyznaje się 200 punktów.

Uznawane będą także niższe stopniem odpowiedniki certyfikatów językowych zawartych w powyższych Rozporządzeniach.

c

Kandydat może uzyskać najwyższą liczbę punktów (200) za znajomość języka, który był jego językiem wykładowym podczas edukacji.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku lingwistyka stosowana, studia I stopnia, ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa oraz historii i kultury krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. Kierunek studiów lingwistyka stosowana kształci profesjonalnych tłumaczy ze znajomością dwóch języków obcych.

Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.