Kierunek - kulturoznawstwo

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

 

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Uwaga! NOWE SPECJALNOŚCI NA KULTUROZNAWSTWIE!!!


Wraz z nowym rokiem akademickim uruchamiamy dwie nowe specjalności: Animacja społeczności lokalnychProcesy kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Na każdej z tych specjalności w programie przewidziana jest nauka dodatkowego języka obcego z regionu Europy Środkowej, a także objazd naukowy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku kulturoznawstwo uzyskuje w trakcie studiów ogólne wykształcenie humanistyczne, jak również gruntowną i szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki. Zdobywa także wiedzę na temat współczesnych i historycznych procesów kulturowych oraz uzyskuje umiejętności ich analizy oraz interpretacji tekstów kultury. Dzięki poznaniu zjawisk kulturowych z różnych regionów świata wychowanek kulturoznawstwa uczy się otwartości na różnorodność świata. Dodatkowo student w trakcie edukacji poznaje dodatkowy język obcy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Absolwent kierunku ma kompetencje potrzebne do pracy w różnych instytucjach kultury, jest przygotowany także do kontynuacji studiów humanistycznych na II stopniu kształcenia. Specjalności na I stopniu studiów: Animacja społeczności lokalnychProcesy kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej.

Absolwent po ukończeniu specjalności Animacja społeczności lokalnych dysponuje interdyscyplinarną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi mu inicjować działania i projekty z zakresu animacji w zróżnicowanych społecznie środowiskach lokalnych.

Absolwent po ukończeniu specjalności Procesy kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej dysponuje interdyscyplinarną i ogólną wiedzą z zakresu zjawisk kulturowych zachodzących w centralnej części kontynentu europejskiego, w tym także procesów związanych z migracją i pamięcią społeczną i historyczną.