Kierunek - LEKARSKI (studia prowadzone w języku polskim)

Poziom - 6 letnie jednolite studia magisterskie

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia -ogólnoakademicki

 

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

 

 

poziom rozszerzony

 1%=2pkt

 

 

poziom podstawowy

1%=1pkt

 

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

UWAGA:

O przyjęcie na kierunek lekarski mogą ubiegać się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 80 pkt. rankingowych z każdego wymaganego przedmiotu tj. przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku lekarskiego otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów przystępuje do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a po jego zdaniu uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza uprawniające do podjęcia pracy w zakładach opieki zdrowotnej, jak również w ośrodkach naukowo-badawczych, akademickich oraz klinikach wyższych uczelni medycznych. Ukończenie studiów umożliwia podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także kontynuację nauki na studiach trzeciego stopnia.