Kierunek - jazz i muzyka rozrywkowa

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny**

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego.

specjalność:  wykonawstwo instrumentalne

 

Egzamin wstępny

 

 

 

 

 

 

 

 

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

Egzamin z instrumentu*

 

a) obowiązkowe wykonanie bluesa w formie:

temat + improwizacja + temat

b) obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” w formie:

temat + improwizacja + temat

c) sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty, zróżnicowany dla poszczególnych instrumentów lub grup instrumentów według zasad opisanych poniżej1

 

0-85

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się za pomocą jednego z ogólnodostępnych komunikatorów, o czym kandydaci zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.

0-5

1Sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty obejmuje:

- dla grupy instrumentów dętych: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego (lub wybrany fragment większej formy muzycznej) pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.

- dla pianistów: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.

- dla perkusistów: obowiązkowe wykonanie dwóch etiud na werblu: rudimentowej i klasycznej pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych

specjalność:  wykonawstwo wokalne

 

 

Egzamin wstępny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

 

Egzamin wokalny*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) obowiązkowe wykonanie bluesa.

b) obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books”.

c) obowiązkowe wykonanie piosenki z polskim tekstem (z pominięciem np. pieśni patriotycznych, melodii ludowych itp.) którą możemy określić mianem standardu polskiej piosenki.

d) przygotowanie dowolnego tekstu do recytacji - sprawdzian dykcji.

Uwaga!
Wyborem kandydata jest obowiązkowe zaprezentowanie krótkiej improwizacji według formuły:

temat + improwizacja + temat w odniesieniu do podpunktów a), b).

 

0-85

Rozmowa kwalifikacyjna

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się za pomocą jednego z ogólnodostępnych komunikatorów, o czym kandydaci zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.

0-15

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

 Liczba punktów uzyskana z egzaminu specjalnościowego (instrument / wokal).

 

Uwagi

 

 

 

 

- Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego.

- Liczba kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez komisję w trakcie procesu rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 70 punktów. Z każdej części składowej egzaminu praktycznego kandydat powinien otrzymać co najmniej 5 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

- Kandydat na specjalność wykonawstwo wokalne ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

** w przypadku zmiany profilu na ogólnoakademicki, kandydatów obowiązują te same zasady rekrutacji.

Repertuar powinien być nagrany wg poniższych zasad:

Wymagany w kryteriach i zarejestrowany przez kandydata materiał audio - video należy przesłać na platformę do udostępniania plików, np. „WeTransfer”, a wygenerowany link należy umieścić w korespondencji mailowej na adres: [email protected] W nadesłanej korespondencji należy dołączyć poniższe dokumenty:

  • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu nagranych utworów
  • Skan zaświadczenia od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem (wymagany tylko od wokalistów)

Nagranie powinno spełniać następujące kryteria:

  • Na początku nadesłanego materiału kandydat przedstawia się z imienia i nazwiska oraz pokazuje dowód osobisty w taki sposób, aby nie pozostawić wątpliwości co do jego identyfikacji;
  • Materiał muzyczny musi być nagrany w całości, bez montażu;
  • Podkład do poszczególnych utworów może być nagrany live, wygenerowany z aplikacji, np. „Ireal Pro” lub można wykorzystać dostępne tzw. „backing tracki”;
  • Wymagany jest kadr obejmujący sylwetkę kandydata oraz aparat gry, który będzie widoczny w taki sposób, aby umożliwił ocenę kandydata;
  • Materiał można zarejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym, o ile spełnia opisane poniżej kryteria. Może być to telefon, tablet, kamera sportowa, wszelki sprzęt fotograficzny lub kamery;
  • Materiał video musi posiadać minimalną rozdzielczość 720p, minimum 25kl/sek. i być zakodowany w jednym z popularnych kodeków, najlepiej w formacie mp4. Powinien być tak przygotowany, aby mógł być odtworzony w Windows Media Player;
  • Ścieżka audio powinna być w jakości, która umożliwi komisji egzaminacyjnej wychwycenie wszelkich niuansów. W rejestratorze video z którego kandydat będzie korzystał, powinny być wyłączone wszelkie opcje, które mogą powodować zniekształcenia dźwięku, takie jak: odszumianie, kompresor, itp. Za jakość dźwięku odpowiada kandydat.

Komisja egzaminacyjna nie odpowiada za błędy techniczne nadesłanego materiału, które uniemożliwiają jego odtworzenie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności: wykonawstwa wokalnego/instrumentalnego, prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych/instrumentalnych, podstawowej obsługi systemów muzycznych, podstawową wiedzę z zakresu harmonii jazzowej, aranżacji, historii muzyki rozrywkowej. Opis odpowiada wiedzy i umiejętnościom posiadacza dyplomu licencjata.