Kierunek - jazz i muzyka rozrywkowa

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny**

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego.

specjalność:  wykonawstwo instrumentalne

 

Egzamin wstępny

 

 

 

 

 

 

 

 

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

Sprawdzian dyspozycji słuchowych

 

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

 

 

0-25

Egzamin z instrumentu

 

a) obowiązkowe wykonanie bluesa w formie:

temat + improwizacja + temat

b) obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” w formie:

temat + improwizacja + temat

c) sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty, zróżnicowany dla poszczególnych instrumentów lub grup instrumentów według zasad opisanych poniżej1

 

0-60

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki

(w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

0-15

1Sprawdzian poziomu warsztatu instrumentalisty obejmuje:

- dla grupy instrumentów dętych: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego (lub wybrany fragment większej formy muzycznej) pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.

- dla pianistów: obowiązkowe wykonanie krótkiego utworu klasycznego pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych.

- dla perkusistów: obowiązkowe wykonanie dwóch etiud na werblu: rudimentowej i klasycznej pod kątem prezentacji umiejętności warsztatowych

specjalność:  wykonawstwo wokalne

 

 

Egzamin wstępny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

punktacja

Sprawdzian dyspozycji słuchowych

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

0-25

 

Egzamin wokalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) obowiązkowe wykonanie bluesa.

b) obowiązkowe wykonanie jednego standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books”.

c) obowiązkowe wykonanie piosenki z polskim tekstem (z pominięciem np. pieśni patriotycznych, melodii ludowych itp.) którą możemy określić mianem standardu polskiej piosenki.

d) przygotowanie dowolnego tekstu do recytacji - sprawdzian dykcji.

Uwaga!
Wyborem kandydata jest obowiązkowe zaprezentowanie krótkiej improwizacji według formuły:

temat + improwizacja + temat w odniesieniu do podpunktów a), b).

 

0-60

Rozmowa kwalifikacyjna

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej)

0-15

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

 Liczba punktów uzyskana z egzaminu specjalnościowego (instrument / wokal).

 

Uwagi

 

 

 

 

- Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc oddzielnie dla wykonawstwa instrumentalnego i wykonawstwa wokalnego.

- Liczba kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez komisję w trakcie procesu rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 70 punktów. Z każdej części składowej egzaminu praktycznego kandydat powinien otrzymać co najmniej 5 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

- Kandydat na specjalność wykonawstwo wokalne ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

** w przypadku zmiany profilu na ogólnoakademicki, kandydatów obowiązują te same zasady rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności: wykonawstwa wokalnego/instrumentalnego, prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych/instrumentalnych, podstawowej obsługi systemów muzycznych, podstawową wiedzę z zakresu harmonii jazzowej, aranżacji, historii muzyki rozrywkowej. Opis odpowiada wiedzy i umiejętnościom posiadacza dyplomu licencjata.