Kierunek - instrumentalistyka

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym (część pisemna)  z wykazu obowiązkowych przedmiotów maturalnych

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Suma punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

3

Egzamin wstępny

KRYTERIA OGÓLNE

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

PUNKTACJA

Sprawdzian praktyczny  z  gry na instrumencie 1

Kandydat zobowiązany jest do nagrania repertuaru wymaganego dla wybranej specjalności:

FORTEPIAN

Prezentacja z pamięci utworów:

- etiuda wirtuozowska

- sonata klasyczna (jedna część, preferowane Allegro Sonatowe)

- forma polifoniczna (preferowane J.S. Bach Preludium i Fuga DWK tom I lub II)

- utwór dowolny (zalecana forma romantyczna)

GITARA

Prezentacja z pamięci utworów:

- do wyboru: I, lub III część sonaty, lub wariacje

- etiuda  koncertowa

- utwór J.S. Bacha

- utwór dowolny

ORGANY

Prezentacja z nut utworów:

- J.S.Bach wielka forma polifoniczna

- J.S.Bach preludium chorałowe

- J.S.Bach I lub III część sonaty

- utwór romantyczny, lub współczesny

AKORDEON

Prezentacja z pamięci utworów:

- wybrane części utworu cyklicznego

- utwór polifoniczny

- utwór dowolny (oryginalny, lub transkrypcja)

0 -25 pkt

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Sprawdzian wiedzy ogólnej oraz wiedzy o muzyce ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wybranej specjalności       

Rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie w formie wideokonferencji.

Link do spotkania online wraz z wyznaczonym terminem oraz instrukcją zostanie przesłany na wskazany przez kandydata adres email.      

0 -5 pkt

 

4

Uwagi

Wynik poszczególnych części egzaminu praktycznego mnoży się razy 10.

-Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu  miejsc.

- Ilość kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności  jest ustalana przez komisję  w trakcie procesu rekrutacji.

- Z każdej części składowej egzaminu wstępnego kandydat powinien otrzymać co najmniej  2 pkt, w  przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

- Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 150 punktów.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym materiał audio-video należy przesłać poprzez platformę do udostępniania plików np. WeTransfer na adres: [email protected] wraz z dołączonym oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu nagranych utworów.

Wytyczne dotyczące nagrania:

  • na początku nagrywanego materiału muzycznego w formie audio-video kandydat zobowiązany jest okazać przed kamerą dokument tożsamości ze zdjęciem
  • minimalna rozdzielczość materiału video 720p, minimum 25 kl/sek. ,format mp4 lub inny, który można odtworzyć w Windows Media Player
  • w rejestratorze z którego kandydat będzie korzystał, powinny być wyłączone wszelkie opcje powodujące zniekształcenie dźwięku
  • za ostateczny kształt i jakość nagrania odpowiedzialny jest kandydat.
  • wymagany jest kadr obejmujący sylwetkę kandydata oraz aparat gry

Komisja egzaminacyjna nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne nadesłanego materiału uniemożliwiające jego odtworzenie

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Instrumentalistyka: posiada wiedzę w zakresie repertuaru, jak również szeroko pojętej literatury muzycznej, dysponuje środkami wykonawczymi pozwalającymi w profesjonalny sposób realizować własne koncepcje artystyczne, jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami, wykazuje umiejętności i wiedzę umożliwiającą realizację własnych oraz powierzonych projektów artystycznych. Absolwent kierunku Instrumentalistyka posiada kwalifikacje do działalności w zakresie wykonawstwa solowego i kameralnego.