Kierunek - instrumentalistyka

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

przelicznik*

1

 

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym (część pisemna)  z wykazu obowiązkowych przedmiotów maturalnych

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

 

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Suma punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

3

Egzamin wstępny

KRYTERIA OGÓLNE

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

PUNKTACJA

 

Egzamin praktyczny  z  gry na instrumencie

FORTEPIAN

Prezentacja z pamięci utworów:

- etiuda wirtuozowska

- sonata klasyczna (całość)

- forma polifoniczna

- utwór dowolny

GITARA

Prezentacja z pamięci utworów:

- etiuda wirtuozowska

- dwie części kontrastowe sonaty, lub wariacje

- forma polifoniczna

- utwór dowolny

ORGANY

Prezentacja z nut utworów:

- preludium chorałowe J.S.Bacha

- I lub III  część sonaty J.S.Bacha

- forma polifoniczna

- utwór dowolny

AKORDEON

Prezentacja z pamięci utworów:

- etiuda wirtuozowska

- dwie części kontrastowe sonaty, lub wariacje

- forma polifoniczna

- utwór dowolny       

0 -10 pkt

1 pkt =1x20

Sprawdzian  dyspozycji słuchowych

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

0 -10 pkt

1 pkt =1x10

Sprawdzian umiejętności  czytania nut a'vista

Czytanie a’vista wybranego przez komisję fragmentu utworu muzycznego

0 -10 pkt

Egzamin klauzurowy

Samodzielne przygotowanie utworu wybranego przez komisję (czas 30 min.)

0 -10 pkt

Rozmowa kwalifikacyjna

Sprawdzian wiedzy ogólnej oraz wiedzy o muzyce ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wybranej specjalności             

0 -10 pkt

4

Uwagi

- Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu  miejsc.

- Ilość kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności  jest ustalana przez komisję  w trakcie procesu rekrutacji.

- Z każdej części składowej egzaminu wstępnego kandydat powinien otrzymać co najmniej  2 pkt, w  przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

- Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 150 punktów (punkty uzyskane z zastosowaniem przelicznika) 

-

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Instrumentalistyka: posiada wiedzę w zakresie repertuaru, jak również szeroko pojętej literatury muzycznej, dysponuje środkami wykonawczymi pozwalającymi w profesjonalny sposób realizować własne koncepcje artystyczne, jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami, wykazuje umiejętności i wiedzę umożliwiającą realizację własnych oraz powierzonych projektów artystycznych. Absolwent kierunku Instrumentalistyka posiada kwalifikacje do działalności w zakresie wykonawstwa solowego i kameralnego.