Kierunek - informatyka i ekonometria

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Informatyka - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym  z części pisemnej egzaminu maturalnego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku informatyka i ekonometria dysponuje podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów; zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej; umie podejmować optymalne decyzje działając we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych; posiada wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej - w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Program studiów na kierunku informatyka i ekonometria oferuje dwie specjalności: systemy informatyczne w zarządzaniu oraz analiza danych społeczno - gospodarczych. Absolwent pierwszej specjalności jest przygotowany pod kątem technicznym do pracy w instytucjach stosujących informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem lub produkujących je. Druga specjalność kładzie większy nacisk na powiązanie a następnie wykorzystanie narzędzi informatycznych i matematycznych w działalności społecznej i gospodarczej.