Kierunek - historia

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny wskazany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia na kierunku historia pozwalają poznać dzieje Polski i świata od czasów najdawniejszych po współczesne w połączeniu z ogólną wiedzą z obszaru nauk humanistycznych.  W zależności od wybranej specjalizacji student zdobywa konkretne kompetencje: w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela (studia licencjackie przygotowują absolwentów do kontynuacji kształcenia na tej specjalizacji na studiach magisterskich; studia nauczycielskie zgodnie z najnowszymi wymogami ministerialnymi  - Dz. U. z 2.08.2019, poz. 1450- trwają 5 lat); w zakresie przygotowania do zawodu archiwisty (specjalność archiwistyka, daje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w archiwum bieżącym np. w składnicy akt, archiwum zakładowym i historycznym na stanowisku archiwisty oraz w kancelarii).

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: historii i wybranych nauk społecznych, podstawowych elementów warsztatu historyka, głównych nurtów historiograficznych i metodologicznych, fundamentalnych uwarunkowań historycznych, rozwoju współczesnej cywilizacji, uwarunkowań prawnych i etycznych badań naukowych, zasad współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami społecznymi na rzecz rozwoju badań historycznych.