Kierunek - grafika 

Poziom - jednolite studia magisterskie

Forma -stacjonarne

Profil kształcenia -ogólnoakademicki

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia.

 

przelicznik*

1

Egzamin wstępny

Egzamin praktyczny sprawdzający uzdolnienia artystyczne:

- rysunek (studium postaci),

 - do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy),

 - zadanie kompozycyjno-projektowe.

Uwaga: Zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych dla kandydatów na kierunek: grafika w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 znajdują się w pliku do pobrania

Stosuje się następującą skalę punktów:

- rysunek:
od 0 do 15 pkt.

- malarstwo lub rzeźba:
od 0 do 15 pkt.

- zadanie kompozycyjno-projektowe:
od 0 do 15 pkt.

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego. 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

Sylwetka absolwenta

Głównym celem studiów na kierunku grafika jest zdobycie pogłębionego stopnia wiedzy artystyczno-humanistycznej oraz umiejętności umożliwiających występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Absolwent kierunku grafika:

  • posiada umiejętności przygotowywania i upowszechniania przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych,
  • posiada umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej,
  • posiada umiejętności do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości,
  • posiada umiejętności wykorzystania w pracy artystycznej techniki druku tradycyjnego i cyfrowego oraz multimediów,
  • posiada przygotowanie do pracy z wykorzystaniem komputera, znajomość programów graficznych i umiejętność wykorzystania ich w sposób kreatywny,
  • posiada przygotowanie do prowadzenia samodzielnej, twórczej pracy zawodowej oraz do podejmowania pracy w; ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych,
  • posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
  • posiada przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent kierunku grafika jest przygotowany do podjęcia twórczej, pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki. Posiada wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko rozumianych mass mediach, agencjach promocyjnych i reklamowych.