Kierunek - fizjoterapia

Poziom - 5 letnie jednolite studia magisterskie

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 

poziom podstawowy

1%=1pkt

 

poziom rozszerzony

 1%=2pkt

 

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata - część pisemna egzaminu maturalnego  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Celem studiów jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, poprzez realizację zajęć, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych prowadzonych w warunkach klinicznych oraz uczestniczenie w działalności naukowo-badawczej.

Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie do wykonywania zawodu w zakresie prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej, kwalifikowania, planowania i prowadzenia procesu fizjoterapii, dobierania wyrobów medycznych oraz prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej i edukacji pacjentów.

Absolwent potrafi realizować czynności zawodowe w oparciu o aktualny stan wiedzy poparty dowodami naukowymi oraz sam posiada umiejętność planowania i prowadzenia badań naukowych.

Absolwent otrzymuje wykształcenie pozwalające mu na podjęcie pracy:
- w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia (np. szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, pracowniach i zakładach fizjoterapii, sanatoriach, gabinetach fizjoterapii),
- podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną (ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej),
- domach pomocy społecznej i domach spokojnej starości,
- ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych,
- zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej,
- przychodniach i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej,
- placówkach o charakterze rekreacyjnym i sportowym.