Kierunek - finanse i rachunkowość

Poziom -  I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka- część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden z  przedmiotów wskazany przez kandydata: geografia, historiaWOSinformatykajęzyk obcy - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Kształcenie na stopnia I stopnia prowadzone jest w ramach specjalności: Rachunkowość przedsiębiorstw oraz  Finanse i bankowość.

Absolwent studiów I stopnia o specjalności Rachunkowość przedsiębiorstw posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów jednostek pośrednictwa finansowego, podmiotów sektora publicznego oraz organizacji non-profit. Specjalność przygotowuje kadry do prowadzenia ksiąg rachunkowych (rachunkowość pełna), a także uproszczonych form księgowości, na potrzeby sprawozdawczości finansowej, rozliczeń z tytułu ceł, podatków, ubezpieczeń społecznych, opłat i innych obciążeń przedsiębiorstw.

Absolwent studiów  I  stopnia o  specjalności  Finanse i bankowość uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego oraz pośredników finansowych, a  także wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych. W zakresie umiejętności potrafi dokonać analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców i zastosować procedury kredytowe. Jest on przygotowany do obsługi bankowej i finansowej  klientów indywidualnych, małych i dużych przedsiębiorstw (ocena i analiza potrzeb finansowych i zdolności kredytowej, znajomość technik sprzedaży oraz negocjacji).

Absolwent studiów  I stopnia  jest przygotowany do pracy na  stanowiskach niższego i średniego szczebla w dziale księgowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą; w instytucjach finansowych (m.in. bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego), a także w pionach finansów w podmiotach sektora budżetowego i organizacjach pozarządowych.