Kierunek - filozofia

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia. Kandydat  bierze udział w konkursie świadectw maturalnych.

W konkursie świadectw pod uwagę brane będą wyniki obowiązkowych przedmiotów pisemnego egzaminu maturalnego, zdawanych przez kandydata na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę w zakresie filozofii, a nadto w trakcie studiów uzyskał narzędzia do samodzielnej interpretacji i analizy tekstów filozoficznych w języku polskim i obcym, umiejętność samodzielnego, krytycznego i nieuprzedzonego myślenia oraz rozumienia podstawowych problemów współczesności. Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach wymagających wiedzy humanistycznej i społecznej, kompetencji kulturowych, kreatywnego myślenia, formułowania i rozwiązywania problemów. Absolwent może kontynuować swoje wykształcenie na dwuletnich studiach filozoficznych II stopnia.