Kierunekfilologia rosyjska

Poziom- I stopnia

Forma stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego. 

 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy - ocena ze świadectwa ukończenia szkoły.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Dodatkowy przedmiot humanistyczny wskazany przez kandydata - ocena ze świadectwa ukończenia szkoły.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Oferta dydaktyczna dotycząca studiów I stopnia skierowana jest do osób, które nie muszą znać języka rosyjskiego (nauczanie zaczyna się od podstaw, czyli między innymi od wprowadzenia alfabetu), jednak uzyskały wysokie wyniki na świadectwie maturalnym z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego, co stanowi potwierdzenie posiadania predyspozycji humanistycznych. Studia prowadzone są w języku rosyjskim, angielskim i polskim. Po pierwszym roku studiów I stopnia studenci wybierają jedną z następujących specjalności:

- język rosyjski i angielski w biznesie,

- język rosyjski i angielski w turystyce,

- język rosyjski i angielski w ruchu granicznym i obsłudze lotniska,

- translatoryka.

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę ogólnohumanistyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu języka, literatury i kultury rosyjskiej, a także w obrębie wybranej specjalności, przewidzianej programem studiów. Posługuje się  językiem rosyjskim na poziomie B2+ oraz językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.