Kierunek - filologia polska

Poziom -  I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony z części  pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

 Język obcy nowożytny wskazany przez kandydata - poziom podstawowy lub rozszerzony z części pisemnej egzaminu maturalnego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Istotą programu kształcenia na kierunku filologia polska na studiach I stopnia  jest możliwość wyboru specjalności  nauczycielskiej albo ścieżki kształcenia związanej z edytorstwem,  pozwalających na rozszerzenie i uzupełnienie  wiedzy. Program kształcenia na specjalności nauczycielskiej optymalnie łączy zagadnienia literacko-kulturowe oraz językowe z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym oraz metodyką nauczania literatury i języka polskiego. Student specjalności edytorskiej zdobywa umiejętności i wiedzę  z podstaw poligrafii współczesnej oraz zagadnień poprawności językowej.

Absolwenci studiów I stopnia o specjalności edytorskiej są przygotowani do podjęcia pracy w różnego typu wydawnictwach (naukowych, komercyjnych), zakładach poligraficznych i redakcjach (na stanowiskach technicznych). Absolwenci specjalności nauczycielskiej mogą pracować w instytucjach kultury; mają oni przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i częściowe przygotowanie dydaktyczne w zakresie nauczania języka polskiego. W celu osiągnięcia  wszystkich efektów uczenia  się określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela konieczne jest kontynuowanie specjalności nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia.