Kierunek - filologia germańska

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język niemiecki** lub inny język obcy nowożytny*** na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Drugi język obcy nowożytny - na poziomie rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

 ** dla kandydatów z zaawansowaną znajomością języka niemieckiego

*** dla kandydatów bez znajomości języka niemieckiego  

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia germańska:

  • posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • posiada podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, literatury kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego;
  • posiada przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska), jest gotów do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz posiada częściowe przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka niemieckiego; dla uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wymagana jest kontynuacja nauki na studiach II stopnia w ramach specjalności nauczycielskiej;
  • posiada podstawowe umiejętności translatorskie (specjalność translatoryczna) oraz przygotowanie merytoryczne do pracy tłumacza w instytucjach współpracujących z krajami niemieckiego obszaru językowego i innymi;
  • odbył praktykę zawodową zgodną z wybraną specjalnością, tj.: pedagogiczną i przedmiotowo-metodyczną lub translatoryczną w zakresie języka niemieckiego, zdobył umiejętności zawodowe, poznał organizację i pracę szkół oraz instytucji pozaszkolnych;
  • jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.