Kierunek - filologia angielska

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język angielski - poziom podstawowy lub rozszerzony z  części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski -  poziom podstawowy z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

Uwagi

a) Przeliczanie wyników z matury dwujęzycznej na punkty rekrutacyjne:

Wyniki procentowe z matury dwujęzycznej (tylko dla egzaminu z języka angielskiego) przelicza się na wynik właściwy poziomowi rozszerzonemu w następujący sposób:

poziom rozszerzony = matura dwujęzyczna x 1,3

Wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%.

Uzyskany w ten sposób wynik traktowany jest jako wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i w związku z tym mnożony razy 2.

b) O przyjęcie na kierunek filologia angielska mogą ubiegać się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 80 pkt. rankingowych z przedmiotu obowiązkowego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Studenci filologii angielskiej mają okazję do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie języka angielskiego zarówno dzięki bogatej ofercie zajęć, jak też  poprzez wyjazdy w ramach programów wymian międzynarodowych. Anglistyka to nie tylko nauka języka, ale również możliwość zdobycia wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze oraz historii krajów anglojęzycznych. Po I semestrze studiów I stopnia, studenci dokonują wyboru pomiędzy specjalnością nauczycielskątranslatoryczną.  W ramach specjalności nauczycielskiej poznają nowoczesne metody i techniki pracy z różnymi grupami uczniów. Przyszli tłumacze zdobywają wiedzę  i umiejętności przekładu pisemnego oraz ustnego różnego typu tekstów. Absolwent studiów na kierunku filologia angielska:

  • posiada umiejętności językowe: biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1, jak też znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • posiada podstawową wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru anglojęzycznego;
  • posiada podstawową wiedzę o historii i strukturze języka angielskiego;
  • nabywa podstawowe umiejętności translatorskie;
  • wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
  • nabywa umiejętności badawcze oraz krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.
  • posiada przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska), jest gotów do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz posiada częściowe przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka angielskiego; dla uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wymagana jest kontynuacja nauki na studiach II stopnia w ramach specjalności nauczycielskiej.
  • jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.