Kierunki elektroradiologia

Poziom I stopnia

Forma stacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 

poziom podstawowy

1%=1pkt

 

poziom rozszerzony

 1%=2pkt

 

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata - część pisemna egzaminu maturalnego  na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku elektroradiologia posiada wiedzę z zakresu: anatomia radiologiczna, radiodiagnostyka oraz ochrona radiologiczna, diagnostyka obrazowa, diagnostyka elektromedyczna, radioterapia.

Absolwent kierunku elektroradiologia może ubiegać się o pracę w pracowniach: rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, audiometrii, densytometrii, spirometrii, elektrokardiografii i zakładach radioterapii. Może być zatrudniony również we wszystkich rodzajach placówek służby zdrowia oraz w urzędach państwowych i samorządowych, w których realizowane są zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.