Kierunek - ekonomia (studia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim)

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata: geografiahistoriaWOSinformatykajęzyk obcy- część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski - cześć pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Kształcenie na kierunku ekonomia umożliwia zdobycie wiedzy ekonomicznej i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy. Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w ramach wybieranych przez studenta specjalnościach: ekonomia przedsiębiorstwa, ekonomia usług biznesowych, ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym, gospodarka finansowa i rachunkowość, gospodarka regionalna i lokalna.

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk ekonomicznych oraz zna podstawowe narzędzia warsztatu ekonomisty w zakresie empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej w praktyce gospodarczej.