Kierunek - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Przedmiot wskazany przez kandydata zdawany na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

Egzamin wstępny

Sprawdzian praktyczny

Kryteria ogólne

Kryteria szczegółowe

PUNKTACJA

Sprawdzian dyspozycji słuchowych

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem

 

0-10

Sprawdzian dyspozycji głosowych

Zaśpiewanie jednego utworu wokalnego ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”

 

0-10

Sprawdzian dyspozycji manualnych

Dyrygowanie jednym  utworem ze zbioru Z. Noskowkiego „Cztery pory roku”

 

0-10

Gra na instrumencie

Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie

 

0-10

4

Uwagi

Kandydat jest zobligowany, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego, zgłosić Komisji Rekrutacyjnej tytuły utworów wybranych ze zbioru Z. Noskowskiego "Cztery pory roku".

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Wynik poszczególnych części egzaminu praktycznego mnoży się razy 10.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przygotowują do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela, dyrygenta i animatora życia muzycznego w różnego rodzaju instytucjach kultury. W programie studiów, obok przedmiotów ogólnomuzycznych, zawarte zostały przedmioty psychologiczne, pedagogiczne, metodyczne, a także praktyka pedagogiczna i metodyczna. Ich celem jest wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę i umiejętności, jakie są niezbędne w pracy nauczyciela. Studenci mają możliwość wyboru jednej spośród następujących specjalności: muzyka estradowa; rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej; muzyk kościelny.

Absolwent studiów I stopnia posiada określoną programem studiów wiedzę oraz umiejętności muzyczne i pedagogiczne, wzbogacone zasobem ogólnej wiedzy humanistycznej.