Kierunek - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Przedmiot wskazany przez kandydata zdawany na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

Egzamin wstępny

Sprawdzian praktyczny

kryteria ogólne kryteria szczegółowe PUNKTACJA

Sprawdzian dyspozycji:

słuchowych, manualnych i głosowych1

-rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych,

-znajomość schematów taktowania na 2, 3 oraz 4.

-zaśpiewanie jednego utworu wokalnego z akompaniamentem lub bez akompaniamentu.

 

0-30

 

Gra na instrumencie2

 

Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie.

0-10

4

Uwagi

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Wynik poszczególnych części egzaminu praktycznego mnoży się razy 10.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

1Sprawdzian przeprowadzony zdalnie w formie wideokonferencji na wybranej platformie komunikacji internetowej. Link do spotkania online wraz z wyznaczonym terminem oraz instrukcją zostanie przesłany na wskazany przez kandydata adres email.

2 Utwory należy nagrać i przesłać przez  platformę do udostępniania plików np. WeTransfer na adres: [email protected] wraz z dołączonym oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu nagranych utworów.

Wytyczne dotyczące nagrania:

  • na początku nagrywanego materiału muzycznego w formie audio-video kandydat zobowiązany jest okazać przed kamerą dokument tożsamości ze zdjęciem,
  • minimalna rozdzielczość materiału video 720p, minimum 25 kl/sek , format mp4, lub inny, który można odtworzyć w Windows Media Player,
  • w rejestratorze, z którego kandydat będzie korzystał, powinny być wyłączone wszelkie opcje powodujące zniekształcenie dźwięku,
  • za ostateczny kształt i jakość nagrania odpowiedzialny jest kandydat,
  • wymagany jest kadr obejmujący sylwetkę kandydata oraz aparat gry,
  • komisja egzaminacyjna nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne nadesłanego materiału uniemożliwiające jego odtworzenie.

Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przygotowują do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela, dyrygenta i animatora życia muzycznego w różnego rodzaju instytucjach kultury. W programie studiów, obok przedmiotów ogólnomuzycznych, zawarte zostały przedmioty psychologiczne, pedagogiczne, metodyczne, a także praktyka pedagogiczna i metodyczna. Ich celem jest wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę i umiejętności, jakie są niezbędne w pracy nauczyciela. Studenci mają możliwość wyboru jednej spośród następujących specjalności: muzyka estradowa; rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej; muzyk kościelny.

Absolwent studiów I stopnia posiada określoną programem studiów wiedzę oraz umiejętności muzyczne i pedagogiczne, wzbogacone zasobem ogólnej wiedzy humanistycznej.