Kierunek - dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - część pisemna egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden spośród trzech przedmiotów: wiedza o społeczeństwiehistoriageografia zdany jako przedmiot obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów,  o kolejności na liście przyjętych decydować będzie wynik egzaminu z wskazanego przez kandydata języka obcego nowożytnego, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (przede wszystkim w prasie, radiu i telewizji). Kształcenie na tym kierunku jest prowadzone w zakresie jednej z dwóch ścieżek kształcenia - media i broker informacji oraz reklama, concierge, public relations.

Absolwent studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością media i broker informacji posiada wiedzę z zakresu dziennikarstwa prasowego, internetowego, radiowego oraz telewizyjnego. Zna niezbędne zagadnienia dotyczące m.in.  polskiego i światowego systemu medialnego, projektowania komunikacji
w mediach cyfrowych, pozycjonowania tekstów w Internecie (SEM i SEO), montażu radiowego i telewizyjnego, komunikacji interpersonalnej i technik negocjacji czy dziennikarstwa danych. Absolwent jest przede wszystkim przygotowany do tworzenia różnych tekstów dziennikarskich oraz  zna funkcje współczesnych mediów i ich znaczenie w kulturze. Poza tym poznaje on zawód brokera, który z pewnością należy do profesji przyszłości. Absolwent może więc pełnić rolę pośrednika pomiędzy poszukującymi informacji a zasobami informacyjnymi (media, biblioteki, zasoby internetowe itp.). Dostarczone przez brokera informacje odnoszą się do przedmiotu zlecenia i cechują się wysoką jakością, popartą wiarygodnymi oraz odpowiednimi źródłami.

Absolwent studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością reklama, concierge, PR   posiada praktyczną umiejętność formułowania wypowiedzi na dowolny temat i skutecznego komunikowania się z mediami w sprawach zawodowych, ma pogłębioną znajomość nowych technologii PR, zna zagadnienia z zakresu pracowni reklamowej, marketingu, języka i psychologii reklamy, technik perswazji czy autoprezentacji. Absolwent zdobywa także kwalifikacje do wykonywania przyszłościowego zawodu concierge’a, czyli „asystenta od wszystkiego” - doradcy udzielającego biznesowego wsparcia swojemu przełożonemu.