Kierunek - dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - część pisemna egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden spośród trzech przedmiotów: wiedza o społeczeństwiehistoriageografia zdany jako przedmiot obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów,  o kolejności na liście przyjętych decydować będzie wynik egzaminu z wskazanego przez kandydata języka obcego nowożytnego, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (przede wszystkim w prasie, radiu i telewizji). Kształcenie na tym kierunku jest prowadzone w zakresie jednej z dwóch ścieżek kształcenia: media i broker informacji oraz reklama, concierge, public relations.

Absolwent studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością media i broker informacji posiada wiedzę z zakresu dziennikarstwa prasowego, internetowego, radiowego oraz telewizyjnego. Zna niezbędne zagadnienia dotyczące m.in. komunikacji językowej, retoryki i erystyki, podstaw prawa, gatunków dziennikarskich, infobrokeringu, tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji. Absolwenci są przygotowani do tworzenia różnych tekstów dziennikarskich, zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, a także  poprawnych pod względem językowym i stylistycznym. Absolwent zna również  funkcje współczesnych mediów i ich znaczenie w kulturze; cechuje go dbałość o kwestię etyki medialnej.  Potrafi  analizować i oceniać zjawiska zachodzące we współczesnej komunikacji medialnej i kulturowej.

Absolwent studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością reklama, concierge, PR dysponuje wiedzą teoretyczną z zakresu komunikacji medialnej i kulturowej, zna  m. in. problemy  dotyczące etykiety biznesu, komunikacji interpersonalnej, komunikacji niewerbalnej, języka reklamy, psychologii społecznej, technik perswazji, językoznawstwa pragmatycznego, public relations, teorii komunikowania, teorii kultury. Nacisk w edukacji położony jest na poznanie języka nowych mediów, komunikacji wizualnej i innych współczesnych zjawisk komunikacyjnych.