Kierunek - biologia

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształceni- ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: biologiachemiafizyka lub geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: matematyka lub język obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku biologia posiada wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk ścisłych i przyrodniczych, posługuje się odpowiednią terminologią oraz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk biologicznych. Absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną pozwalającą na wyjaśnianie zjawisk oraz procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w organizmach żywych na różnym poziomie ich organizacji. Zna i rozumie prawa przyrody oraz zależności występujące między elementami środowiska. Zna i rozumie biochemiczne, genetyczne, molekularne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmów pro- i eukariotycznych. Posiada wiedzę dotyczącą mechanizmu toksycznego działania wybranych związków pochodzenia naturalnego i antropogenicznego, ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania organizmów w środowisku, a także aktualne problemy ochrony środowiska i przyrody. Posiada umiejętności posługiwania się aparaturą naukowo-badawczą oraz różnymi technikami badawczymi m.in. biochemicznymi, mikrobiologicznymi, genetycznymi, molekularnymi i immunologicznymi, a także pracy w terenie. Absolwent jest przygotowany zarówno do pracy zespołowej jak i samodzielnej realizacji powierzonych zadań.