Kierunek - architektura krajobrazu

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: matematykafizykabiologiageografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

 

poziom podstawowy

1% = 1 pkt

 

poziom rozszerzony

1% = 2 pkt

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy wskazany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Akceptacja teczki z dziesięcioma rysunkami formatu A-3, wykonanymi dowolną techniką, przedstawiającymi: krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza parków i ogrodów (w dowolnej proporcji). Rysunki należy złożyć w teczce formatu A-3 (420x297).

*przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych, rolniczych, technicznych oraz sztuk pięknych wystarczającą do samodzielnego kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Jest przygotowany do wykonywania oceny szaty roślinnej, prac inwentaryzacyjnych, projektów zagospodarowania terenów zieleni, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu oraz kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w tych obiektach. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz różnych przedsiębiorstwach opracowujących projekty i wykonujących prace w wyżej przedstawionym zakresie. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w Kolegium Nauk Przyrodniczych UR.