Kierunek - archeologia

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil - ogólnoakademicki

 

przelicznik*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

poziom podstawowy

1%=1pkt

 

poziom rozszerzony

 1%=2pkt

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot spośród następujących: historia lub geografia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

* przelicznik dla każdego przedmiotu liczony jest osobno.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólną wiedzę na temat ziem polskich w pradziejach oraz okresach historycznych, po czasy nowożytne. Posiada również podstawową wiedzę źródłoznawczą, umożliwiającą określenie chronologii znalezisk archeologicznych i ich przynależności kulturowej. Absolwent zna metody i techniki prac archeologicznych, a wiedza ta jest pogłębiona od strony praktycznej dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach terenowych, w tym badaniach wykopaliskowych i powierzchniowych. W trakcie studiów student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk współpracujących z archeologią w badaniach nad przeszłością. Student poznaje dwa języki obce, w tym co najmniej jeden w stopniu umożliwiającym posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu archeologii.

Absolwenci mogą podjąć studia II stopnia na kierunku archeologia, w celu pogłębienia wiedzy oraz zdobycia uprawnień do prowadzenia samodzielnych badań archeologicznych. Posiadana wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy na stanowiskach określanych jako technik archeolog (np. rysownik, dokumentalista), w instytucjach i firmach prowadzących prace archeologiczne.  Zdobyta wiedza umożliwia również pracę ze zbiorami archeologicznymi w instytucjach związanych z ich przechowywaniem, inwentaryzowaniem i dokumentowaniem (muzea, składnice zabytków, urzędy konserwatorskie).