ZASADY USTALANIA WYNIKÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ REKRUTACJI

WAŻNE!!! Centralna Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje do przyjęcia kandydatów z najlepszymi wynikami  - do limitu miejsc na danym kierunkuKomisja nie podaje z góry progów punktowych kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek. Progi punktowe różnią się w zależności od roku naboru - zależą od zmiennych zasad przyjęć na studia, ilości zgłoszonych kandydatów oraz ich wyników maturalnych.

W dniu ogłoszenia wyników kandydat otrzymuje na swoim koncie w systemie IRK  informacje o kwalifikacji na dany kierunek, miejscu na liście rankingowej oraz ilości uzyskanych punktów.

Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

  • 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;
  • 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym, kandydatów z tzw. „starą maturą” obowiązują te same kryteria kwalifikacji (przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu), co kandydatów z „nową maturą”.

 

Kandydat na studia, posiadający świadectwo, inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 69 ust. 1 PSWiN kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”.

 

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

 

Ocena (skala 1-6)

(matura zdawana od 1991 roku)

Punkty*

Ocena (skala 2-5)

(matura zdawana do 1991 roku)

Punkty*

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dostateczny (3)

72,5

dostateczny (3)

60

dobry (4)

115

dobry (4)

110

bardzo dobry (5)

157,5

bardzo dobry (5)

200

celujący (6)

200

-

-

* W przypadku kandydatów ze „starą maturą”, wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z zasadami określonymi § 1 ust. 1 załącznika nr 2 do uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,7.

 

Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych, wyniki egzaminu maturalnego (IB - International Baccalaureate) przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

 

Matura IB

 

 

 

Punkty rekrutacyjne

(poziom podstawowy)

 

Matura IB

 

Punkty rekrutacyjne

(poziom rozszerzony)

Poziom SL (punkty)

 

Poziom H (punkty)

7

100

 

7

200

6

86

 

6

172

5

72

 

5

144

4

58

 

4

116

3

44

 

3

88

2

30

 

2

60

1

0

 

1

32

0

 

0

0

 

Absolwentom Szkół Europejskich, wyniki egzaminu maturalnego (EB - European Baccalaureate) przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

 

Wynik na dyplomie EB

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Punkty rekrutacyjne

9,51 - 10,00

100

200

9,01 - 9,50

90

176

8,51 - 9,00

80

152

8,01 - 8,50

70

128

7,51 - 8,00

60

104

7,01 - 7,50

50

80

6,51 - 7,00

40

56

6,00 - 6,50

30

32

0,00 - 5,99

0

0

 

O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, na kierunkach studiów drugiego stopnia, oceny z rozmowy kwalifikacyjnej przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, na kierunkach studiów II stopnia, średnia ocen z toku studiów I stopnia przeliczana jest zgodnie z zasadą:

5,0

50 pkt.

4,51 - 4,99

45 pkt.

4,0 - 4,50

40 pkt.

3,51  - 3,99

35 pkt.

3,0 - 3,50

30  pkt.

 

O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, na kierunkach studiów II stopnia, ocena na dyplomie studiów I stopnia przeliczana jest na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

dyplom z wyróżnieniem

60 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

UWAGI:

  • Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów, uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
  • Brak na świadectwie maturalnym/dojrzałości wyszczególnionego przedmiotu dodatkowego powoduje, że w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje zero („0”) punktów z tego przedmiotu, ale nie wyklucza go to z dalszego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.
  • W przypadku studiów drugiego stopnia, gdzie jako kryterium kwalifikacyjne brana jest pod uwagę ocena z zaliczenia, zapisowi „zal” przypisuje się wartość oceny dostatecznej.
  • Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się kandydata na egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną albo na rozmowę kwalifikacyjną wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.