Limity przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez UR w roku akademickim 2021/2022 określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124/2021 zmieniającego Zarządzenie nr 60/2021 Rektora UR w sprawie limitów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2021-2022

Limit przyjęć to informacja ilu kandydatów może zostać przyjętych na dany kierunek studiów
lub jaka jest wymagana ilość kandydatów konieczna do jego uruchomienia.

Określenia odnoszące się do limitów przyjęć na studia:

 • poziom kształcenia 
  - I stopień lic. (studia 3-letnie),
  - I stopień inż. (studia 3,5-letnie),
  - jednolite studia magisterskie (studia 5-letnie),
  - II stopnia (studia 2-letnie uzupełniające);
 • profil kształcenia
  P - praktyczny, O - ogólnoakademicki;
 • limit przyjęć 
  liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ;
 • min.
  limit przyjęć minimalny - najmniejsza liczba kandydatów do przyjęcia, wymagana do uruchomienia kierunku studiów;
 • max. 
  limit przyjęć maksymalny - nieprzekraczalna liczba kandydatów, którzy mogą rozpocząć studia na poszczególnych kierunkach studiów;

 

Limit przyjęć na studia na kierunek lekarski w roku akademickim 2021/2022:

  Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim - obywatele polscy Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim - miejsca dla cudzoziemców Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim Jednolite studia
magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych/niestacjonarnych w innym języku niż język polski
limit przyjęć 110 5 60 40