HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA I i II STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

I TURA

TERMIN REJESTRACJI DLA KIERUNKÓW NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJE EGZAMIN WSTĘPNY

 

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym (termin wprowadzania przez kandydatów np. wyników matury, wnoszenia opłat rekrutacyjnych) dla kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny, tj:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • grafika,
 • instrumentalistyka,
 • jazz i muzyka rozrywkowa,
 • sztuki wizualne.

Uwaga!

Zasady przeprowadzenia egzaminów wstępnych w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 dla kandydatów na kierunki:

 • grafika i sztuki wizualne znajdują się tutaj
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka, jazz i muzyka rozrywkowa znajdują się tutaj

OD

DO

OD

DO

 

31 maja 2021 r.

(od godz. 8.00)

 

 11 lipca 2021 r.

(do godz. 24.00)

 

-

 

-

Ostatni dzień rejestracji w systemie rekrutacyjnym oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych1)

11 lipca 2021 r.

Terminy egzaminów wstępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki:2)

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I i II stopnia),
 • grafika (jednolite mgr),
 •  instrumentalistyka (I stopnia),
 • jazz i muzyka rozrywkowa (I i II stopnia),
 • sztuki wizualne (I i II stopnia).

13-17 lipca 2021 r.

                                   TERMIN REJESTRACJI DLA POZOSTAŁYCH KIERUNKÓW STUDIÓW

 

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym na pozostałe kierunki studiów

 

31 maja 2021 r.

(od godz. 8.00)

16 lipca 2021 r.

(do godz. 24.00)

31 maja 2021 r.

(od godz. 8.00)

16 lipca 2021r.

(do godz. 24.00)

Ostatni dzień rejestracji w systemie rekrutacyjnym oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych1)

16 lipca 2021 r.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki:2)

 • filologia rosyjska (II stopnia),
 • lekarski prowadzony w języku angielskim (jednolite mgr),
 • matematyka (II stopnia, po studiach lic.).

19 lipca 2021 r.

 

HARMONOGRAM WYNIKÓW I PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW dla wszystkich kierunków studiów

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na indywidualnym, rekrutacyjnym koncie kandydata2)

20 lipca 2021 r. od godziny 12:00

Przyjmowanie dokumentów od cudzoziemców i Polaków z maturą zagraniczną3)

do 13 lipca 2021r.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia2)

od 21 lipca do 30 lipca 2021 r.

(od poniedziałku do piątku)

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego4)

Potwierdzenie znajomości języka polskiego odbędzie się on-line

nie dotyczy

1) Jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do dnia 12 lipca 2021 r., dla kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, instrumentalistyka, jazz i muzyka rozrywkowa, sztuki wizualne, a dla pozostałych kierunków do dnia 16 lipca 2021 r., zgłoszenie nie będzie uwzględniane w rekrutacji.

2) Informacje dotyczące wyników kwalifikacji, miejsca i godziny przeprowadzenia egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej oraz dokładne daty i miejsca składania kompletu dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów, będą udostępnione przez Kolegialne Zespoły Rekrutacyjne na prywatnych kontach rekrutacyjnych kandydatów.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, kandydaci będą na bieżąco informowani o sposobie dostarczenia dokumentów do Kolegialnych Zespołów Rekrutacyjnych. 

3) Kandydaci cudzoziemcy i Polacy z maturą zagraniczną wgrywają skany dokumentów w system IRK lub dostarczają je osobiście do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, pok. 45).

 4) W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695 z późn. zm.), oraz z Uchwałą nr 582/06/2020  Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022 (tekst jednolity), potwierdzenie znajomości języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców podejmujących kształcenie w j. polskim odbędzie się za pośrednictwem środków kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione kandydatom na ich indywidualnych kontach rekrutacyjnych.

 

Ważne!

W przypadku, gdy w I turze nie zostanie wypełniony ustalony górny limit przyjęć, przeprowadzona będzie II tura rekrutacji.

W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas I  tury, dlatego zachęcamy do zgłoszenia się w turze podstawowej.