Kiedy rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia na UR?

System rekrutacyjny będzie aktywny od 31 maja 2021 r.

Rejestracja kandydatów będzie się odbywać zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rekrutacji.

 

Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?

Problemy z rejestracją oraz pytania dotyczące spraw technicznych związanych z uczelnianym systemem rekrutacyjnym można zgłaszać mailowo oraz telefonicznie pod wskazany adres i numer telefonu:

e-mail: [email protected], [email protected]

tel. 17 872 11 73, 17 872 12 68

 

Na ile kierunków mogę kandydować na UR?

Nie ma ograniczenia co do ilości kierunków, na które można kandydować na studia na UR.

Należy pamiętać o tym, że jeśli kandydat ubiega się o przyjęcie na kilka kierunków musi uiścić opłatę za każdy z nich.

 

Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia w roku akademickim 2021/2022?

  • 150 złotych - w przypadku kierunków, na których konieczne jest sprawdzenie uzdolnień artystycznych;
  • 85 złotych - w przypadku pozostałych kierunków studiów.

 

Na jakie konto należy uiszczać opłatę rekrutacyjną?

Kandydat posiadający obywatelstwo polskie oraz cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego dokonuje opłaty rekrutacyjnej na indywidualne subkonto wygenerowane przez uczelniany system rekrutacyjny dla każdego kandydata, wskazując kierunek/kierunki studiów. System rekrutacyjny automatycznie nalicza odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej w zależności od liczby wybranych przez kandydata kierunków.

 

Czy rekrutując się na kilka kierunków studiów, muszę wnosić kilka opłat rekrutacyjnych, czy wystarczy jedna? Co w przypadku, gdy wybieram kierunek studiów zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej?

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek osobno lub jedną wpłatę, będącą sumą wszystkich należnych opłat. Indywidualny numer konta jest przypisany do konta każdego kandydata.

Jeśli kandydat wybiera jeden kierunek studiów zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej to opłatę uiszcza tylko raz.

 

Kiedy dokonana opłata rekrutacyjna będzie widoczna w panelu kandydata i w uczelnianym systemie rekrutacyjnym?

Opłata będzie widoczna po wpłynięciu i zaksięgowaniu na koncie rekrutacyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zazwyczaj czas oczekiwania na informację o opłacie rekrutacyjnej w uczelnianym systemie rekrutacyjnym (oraz w panelu kandydata) wynosi 3 dni robocze.

 

Co zrobić w przypadku, gdy opłata rekrutacyjna została dokonana, a nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym?

Jeżeli kandydat wniósł opłatę rekrutacyjną, a nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Centralnej Komisji Rekrutacyjnej, a następnie przedstawić dowód jej wniesienia w formie ustalonej przez Komisję. Centralna Komisja Rekrutacyjna zgłasza zaistniałą sytuację administratorowi uczelnianego systemu rekrutacyjnego, który wprowadza status opłaty rekrutacyjnej „wpłata oczekująca”. Kandydat bierze udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Czy mogę zarejestrować się, jeśli jestem tegorocznym maturzystą, ale nie mam jeszcze wyników matury?

Tak. Należy wówczas wprowadzić fikcyjny numer świadectwa maturalnego ("0", słownie - zero) oraz fikcyjną datę wydania świadectwa dojrzałości. Nie należy wtedy wprowadzać ocen. Po otrzymaniu wyników maturalnych należy zmienić wprowadzone dane na prawidłowe (wpisać faktyczne oceny).

 

Błędnie zaznaczyłem rodzaj matury. Co mam zrobić?

Aby zmienić rodzaj matury, należy wykonać następujące czynności:

  • wejść na listę wybranych kierunków, korzystając z przycisku „Dokończ aplikację”,
  • upewnić się, że nie jest się zapisanym na żaden inny kierunek. Należy anulować wszystkie, uprzednio wybrane kierunki,
  • przy żądanym kierunku należy użyć przycisku „Oceny”, po czym należy odnaleźć ekran „Rodzaj matury”,
  • ustawić właściwy rodzaj matury. Wszystkie wprowadzone wcześniej oceny maturalne zostaną usunięte. Operację można porzucić w dowolnym momencie poprzez kliknięcie na „Wyjdź”,
  •  zatwierdzić zmiany poprzez ponowne przejście procesu uzupełniania ocen maturalnych. Proces kończy się kliknięciem na „Zatwierdź dane”. Po tym kroku zmiany zostaną zapisane.

 

Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określa się jako „stara matura”, a jaki  „nowa matura”?

Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin zdawany do roku 2004.

Egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin zdawany od 2005 roku.

 

Co w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów I stopnia otrzymam później niż termin złożenia dokumentów?

Należy donieść zaświadczenie o ukończeniu studiów i wyniku obrony.

 

W jaki sposób osoby, niebędące obywatelami polskimi, mogą zostać studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego?

W zakładce Kandydat > Rekrutacja cudzoziemców podane są zasady rekrutacji dla cudzoziemców. W razie pytań lub wątpliwości można zgłosić się do Działu Rekrutacji i Karier Studenckich, który udzieli niezbędnych informacji. E-mail [email protected], tel. 178721400

 

Czy przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe? Czy nieprzesłanie zdjęcia wyklucza z postępowania kwalifikacyjnego?

Przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe, jednakże zdjęcie można dołączyć w dowolnym momencie przed rozpoczęciem drukowania legitymacji, np. wówczas, gdy kandydat będzie już przyjęty na studia. Nieprzesłanie zdjęcia w żadnym wypadku nie eliminuje z postępowania kwalifikacyjnego.

 

Kiedy i skąd wziąć skierowanie do lekarza medycyny pracy?

Po pojawieniu się informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym: „kandydat zakwalifikowany do dalszego postępowania rekrutacyjnego”, osoba zakwalifikowana pobiera ze swojego prywatnego konta rekrutacyjnego  skierowanie na badania lekarskie. Po wykonaniu badań w jednej z placówek wskazanej na odwrocie skierowania oraz otrzymaniu pozytywnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy, kandydat przedkłada je wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w siedzibie Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego w terminach określonych przez KZR.

 

Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła logowania do osobistego konta rejestracyjnego?

Należy wówczas skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane automatycznie na adres e-mail podany przez kandydata w danych osobowych.

 

Czy o przyjęciu na studia stacjonarne/niestacjonarne decyduje kolejność dokonania rejestracji w systemie rekrutacyjnym?

Nie ma to żadnego znaczenia, kandydaci są przyjmowani na studia zgodnie z zasadami przyjęć uchwalonymi przez Senat UR.

 

 Gdzie i kiedy będę mógł sprawdzić wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji widoczne będą w systemie rekrutacji, na koncie kandydata.

 

Kiedy należy dostarczyć dokumenty na uczelnię?

Informacja dotycząca daty i miejsca składania dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów będzie udostępniona przez Kolegialny Zespół Rekrutacyjny na koncie kandydata.

 

Czy wymagane dokumenty jestem zobowiązany dostarczyć osobiście, czy też może to zrobić w moim imieniu inna osoba? Jeśli tak, to czy konieczne są dodatkowe dokumenty?

Tak, istnieje możliwość dostarczenia dokumentów przez inną osobę. Konieczne jest do tego pełnomocnictwo poświadczone notarialnie, którego wzór można znaleźć w zakładce Kandydat > Rekrutacja 2021/2022 > Pliki do pobrania.

 

Kto i kiedy może złożyć odwołanie od negatywnej decyzji Centralnej Komisji Rekrutacyjnej?

Odwołanie do JM Rektora może złożyć osoba, która otrzymała pisemną, negatywną decyzję administracyjną. Odwołanie należy złożyć w siedzibie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 Czy studia stacjonarne są płatne?

Studia stacjonarne są bezpłatne oprócz kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim.

Od roku akademickiego 2014/2015 również osoby studiujące na dwóch lub więcej kierunkach nie ponoszą opłat za kształcenie.