Opłata rekrutacyjna

 

Aby potwierdzić wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jesteś zobowiązany wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości:

150 złotych - w przypadku kierunków, na których konieczne jest sprawdzenie uzdolnień artystycznych;

85 złotych - w przypadku pozostałych kierunków studiów.

W przypadku, kiedy wybrałeś  większą liczbę kierunków studiów, kwota, którą jesteś zobowiązany wnieść na indywidualne subkonto, stanowi wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

Jeżeli posiadasz dokument uprawniający do podjęcia studiów uzyskany za granicą i ubiegasz się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, możesz wnieść opłatę rekrutacyjną w walucie euro (EUR) w przypadku, gdy nie masz obiektywnej możliwości wniesienia opłaty w złotych (PLN).

Jeżeli wniosłeś opłatę rekrutacyjną, a nie jest ona widoczna na twoim koncie kandydata w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, należy zgłosić ten fakt Centralnej Komisji Rekrutacyjnej, a następnie przedstawić dowód jej wniesienia w formie ustalonej przez Komisję.

UWAGA! Opłatę rekrutacyjną jesteś zobowiązany wpłacić zgodnie z obowiązującym harmonogramem rekrutacyjnym. Niedokonanie wpłaty jest równoznaczne z brakiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

ZWROT OPŁATY REKRUTACYJNEJ:

O zwrot opłaty rekrutacyjnej możesz ubiegać się wyłącznie w następujących przypadkach:

  • 1) kierunek studiów, zgodnie z decyzją Rektora nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów;
  • 2) została wniesiona więcej niż jedna opłata za ten sam kierunek;
  • 3) wypisałeś się z uczelnianego systemu rekrutacyjnego przed jego zamknięciem;
  • 4) nie wybrałeś kierunku, więc rejestracja była nieważna.

 

Zwrot opłaty występuje wyłącznie na  własnoręcznie podpisany przez Ciebie wniosek, do którego jesteś zobowiązany dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty. Wniosek powinieneś złożyć do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej. Pamiętaj, aby uczynić to nie później niż 30 października 2020 r. -  rekrutacja na semestr zimowy, a w  przypadku rekrutacji na semestr letni - nie później niż do 26 lutego 2021 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty rekrutacyjnej znajdziesz w treści zarządzenia.