Olimpijczycy

 

UWAGA!

Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu Olimpiad
otrzymują tytuł finalisty, w tym roku nie będą wyłaniani laureaci.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowaniajednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Olimpiada - trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim (etap szkolny, wojewódzki oraz centralny), w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności w ramach przedmiotu lub dyscypliny. Olimpiady mogą być: przedmiotowe, tematyczne lub interdyscyplinarne. Zawody stopnia centralnego wyłaniają laureatów oraz finalistów, którzy mogą być zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w zależności od olimpiady. 

Jakie osiągnięcia są uwzględniane?

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego zwolnieni są z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Podstawą uzyskania uprawnienia jest przedłożenie oryginału dokumentu, wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady stwierdzającego zajęte miejsce w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista olimpiady centralnej).

Lista olimpiad uznawanych w rekrutacji na poszczególne studia w postępowaniu rekrutacyjnym w Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2020/2021.