Limity przyjęć na rok akademicki 2020/2021

 

Limit przyjęć to informacja ilu kandydatów może zostać przyjętych na dany kierunek studiów
lub jaka jest wymagana ilość kandydatów konieczna do jego uruchomienia.


Limity przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez UR w roku akademickim 2020/2021 określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Określenia, które zostały użyte w załączniku do zarządzenia, odnoszące się do limitów przyjęć na studia:

 • poziom kształcenia 
  - I stopień lic. (studia 3-letnie),
  - I stopień inż. (studia 3,5-letnie),
  - jednolite studia magisterskie (studia 5-letnie),
  - II stopnia (studia 2-letnie uzupełniające);
 • profil kształcenia
  P - praktyczny, O - ogólnoakademicki;
 • limit przyjęć 
  liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021;
 • min.
  limit przyjęć minimalny - najmniejsza liczba kandydatów do przyjęcia, wymagana do uruchomienia kierunku studiów;
 • max. 
  limit przyjęć maksymalny - nieprzekraczalna liczba kandydatów, którzy mogą rozpocząć studia na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2020/2021