Rolnictwo

Kierunek - rolnictwo

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/
kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu kierunku Rolnictwo lub dyscyplin pokrewnych. Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął większość efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku Rolnictwo.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena z dyplomu ukończenia studiów.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną na studiach I stopnia

4

Uwagi

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia posiadający dyplom inżyniera, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, uprawniających do podjęcia studiów II stopnia. Zarówno dla obywateli polskich jak i cudzoziemców, stosowane są zasady przyjęć obowiązujące na UR, określone w uchwale Senatu UR.

Wyniki przeliczane będą na punkty rekrutacyjne w skali 0 - 100.