Informatyka

Kierunek - informatyka

Poziom - II stopnia (dla osób z tytułem inżyniera)

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.

Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą i umiejętnościami z zakresu kierunku informatyka na poziomie studiów I stopnia, posiadać znajomość języka obcego na poziomie B2.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Dla absolwentów kierunków studiów Informatyka, Informatyka stosowana lub Informatyka i ekonometria - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.

Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów innych niż Informatyka, Informatyka stosowana lub Informatyka i ekonometria - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia, na kierunku Informatyka, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z kierunków po których kwalifikacja jest przeprowadzana na podstawie oceny z dyplomu.

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.