Fizyka

Kierunek - fizyka

Poziom - II stopnia (3 semestry, po studiach inżynierskich)

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.

Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą i umiejętnościami z zakresu: fizyki ogólnej, mechaniki teoretycznej, mechaniki kwantowej, fizyki atomowej i molekularnej, a także posiadać znajomość języka obcego na poziomie B2.

2

kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Kryterium kwalifikacyjnym dla absolwentów kierunku fizyka, fizyka techniczna oraz systemy diagnostyczne w medycynie  jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree, a dla absolwentów innych kierunków studiów podstawą przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

3

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizyka,  fizyka techniczna oraz systemy diagnostyczne w medycynie.

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.