Biotechnologia

Kierunek - biotechnologia

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata 1

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.

Znajomość specjalistycznego słownictwa z zakresu procesów technologicznych i biologii eksperymentalnej oraz posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2.

W zakresie biologii eksperymentalnej (rozumienie biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów; umiejętność prowadzenia pracy doświadczalnej w naukach biologicznych, w zakresie biologicznych aspektów biotechnologii (rozumienie możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii, stosowanie podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej), w zakresie interpretacji (analiza statystyczna, prezentacja i dokumentacja wyników eksperymentu oraz prezentacja  i dokumentacja wyników zadań o charakterze projektowym), w zakresie technologicznych aspektów biotechnologii (ilościowy opis podstawowych procesów jednostkowych; wykorzystanie technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii). Sposób weryfikacji - rozmowa kwalifikacyjna
nt. kompetencji, wiedzy i umiejętności kandydata.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym2

Kryterium kwalifikacyjnym dla absolwentów kierunku biotechnologia jest ocena
z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree, a dla absolwentów innych kierunków studiów podstawą przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydata.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu

Wyniki przeliczane będą na punkty rekrutacyjne w skali 0 - 100.