Harmonogram rekrutacji

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE
NA STUDIA II STOPNIA (PO STUDIACH INŻYNIERSKICH)
NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021


REKRUTACJA DLA KIERUNKÓW:

  • Architektura krajobrazu - studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Biotechnologia - studia stacjonarne
  • Fizyka - studia stacjonarne
  • Informatyka - studia stacjonarne
  • Inżynieria materiałowa - studia stacjonarne
  •  Mechatronika - studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Ochrona środowiska - studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Rolnictwo - studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne i niestacjonarne


1.

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym:

OD

DO

14 grudnia 2020 r.

(od godz. 8.00)

21 lutego 2021 r.

(do godz. 24.00)

2.

Ostatni dzień rejestracji w systemie rekrutacyjnym oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych1

21 lutego 2021 r.

3.

Termin rozmów kwalifikacyjnych2  (zgodnie z zasadami rekrutacji na wybranych kierunkach)

23  lutego 2021 r.

4.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na indywidualnym, rekrutacyjnym koncie kandydata2

23 lutego 2021 r. (po godz. 16:00)

5.

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia23

24-26 lutego 2021 r. ( do godz. 13.00)

6.

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego4

Potwierdzenie znajomości języka polskiego odbędzie się on-line

 

 

Jeżeli wniosłeś opłatę rekrutacyjną, a nie jest ona widoczna na Twoim koncie kandydata w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, należy zgłosić ten fakt Centralnej Komisji Rekrutacyjnej przesyłając potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na adres email: [email protected]

Informacje dotyczące wyników kwalifikacji, miejsca i godziny przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz daty i miejsca składania kompletu dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów, będą udostępnione przez Kolegialne Zespoły Rekrutacyjne na prywatnych kontach rekrutacyjnych kandydatów.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, kandydaci będą na bieżąco informowani o sposobie dostarczenia dokumentów do Kolegialnych Zespołów Rekrutacyjnych.

Cudzoziemcy oraz Polacy z maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobligowani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów wgrania ich w system IRK lub dostarczenia osobiście do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, pok. 45) - najpóźniej do dnia 12 lutego 2021 r.

4 Dotyczy cudzoziemców aplikujących na studia prowadzone w języku polskim. Potwierdzenie znajomości języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców podejmujących kształcenie w j. polskim odbędzie się za pośrednictwem środków kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione kandydatom na ich indywidualnych kontach.