FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 1. Kiedy rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia na UR?

System rekrutacyjny będzie aktywny od 14 grudnia 2020 roku.

Rejestracja kandydatów będzie się odbywać zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rekrutacji.

 

 1. Czy studia stacjonarne są płatne?

Studia stacjonarne są bezpłatne. Od roku akademickiego 2014/2015 również osoby studiujące na dwóch lub więcej kierunkach nie ponoszą opłat za kształcenie.

 

 1. Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określa się jako „stara matura”, a jaki jako „nowa matura”?

Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin zdawany do roku 2004.

Egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin zdawany od 2005 roku. Dzieli się on na dwie formuły:

- starą formułę, która była praktykowana do 2015 roku i wówczas zdawany był przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

- nową formułę, która obowiązuje od 2015 roku, tu przedmiot dodatkowy zdawany jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

 

 1. Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia w roku akademickim 2020/2021?

 

 1. 150 złotych - w przypadku kierunków, na których konieczne jest sprawdzenie uzdolnień artystycznych;
 2. 85 złotych - w przypadku pozostałych kierunków studiów.

W przypadku wyboru większej liczby kierunków studiów kwota stanowi wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

Jedna opłata obejmuje obie formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) wybrane w ramach realizowanego
w danej jednostce kierunku. Wychowankowie Domów Dziecka wskazani w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 998) po okazaniu stosownego zaświadczenia są zwolnieni z wniesienia ww. opłaty.

 

 1. Kiedy i skąd wziąć skierowanie do lekarza medycyny pracy?

Po pojawieniu się informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym: „kandydat zakwalifikowany do dalszego postępowania rekrutacyjnego”, osoba zakwalifikowana pobiera ze swojego prywatnego konta rekrutacyjnego  skierowanie na badania lekarskie. Po wykonaniu badań w jednej z placówek wskazanej na odwrocie skierowania oraz otrzymaniu pozytywnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy, kandydat przedkłada je wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w siedzibie Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego w terminach określonych przez KZR.

 

 1. Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?

Problemy z rejestracją oraz pytania dotyczące spraw technicznych związanych z uczelnianym systemem rekrutacyjnym można zgłaszać mailowo oraz telefonicznie pod wskazane adresy i numery telefonów:

e-mail: [email protected], tel. (17) 872 11 73.

 

 1. Kto i kiedy może złożyć odwołanie od negatywnej decyzji Centralnej Komisji Rekrutacyjnej?

Odwołanie do JM Rektora może złożyć osoba, która otrzymała pisemną, negatywną decyzję administracyjną. Odwołanie należy złożyć w siedzibie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. W jaki sposób osoby, niebędące obywatelami polskimi, mogą zostać studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego?

W zakładce Kandydat > Rekrutacja cudzoziemców (pod adresem: http://www.ur.edu.pl/rekrutacja/cudzoziemcy)  podane są szczegółowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców. W razie pytań lub wątpliwości można również zgłosić się do Działu Rekrutacji i Karier Studenckich UR, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji. e-mail[email protected], tel. 17 872 14 00.

 

 1. Kiedy (dokonana) opłata rekrutacyjna będzie widoczna w panelu kandydata i w uczelnianym systemie rekrutacyjnym?

Będzie ona widoczna po wpłynięciu i zaksięgowaniu na koncie rekrutacyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zazwyczaj czas oczekiwania na informację o opłacie rekrutacyjnej w uczelnianym systemie rekrutacyjnym (oraz w panelu kandydata) wynosi 3 dni robocze.

 

 1. Co zrobić w przypadku, gdy opłata rekrutacyjna została dokonana, a nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym?

Jeżeli kandydat wniósł opłatę rekrutacyjną, a nie jest ona widoczna w systemie rekrutacyjnym, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Centralnej Komisji Rekrutacyjnej, a następnie przedstawić dowód jej wniesienia w formie ustalonej przez Komisję. Centralna Komisja Rekrutacyjna zgłasza zaistniałą sytuację administratorowi uczelnianego systemu rekrutacyjnego, który wprowadza status opłaty rekrutacyjnej „wpłata oczekująca”. Kandydat bierze udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Na jakie konto należy uiszczać opłatę rekrutacyjną?

Kandydat posiadający obywatelstwo polskie oraz cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego dokonuje opłaty rekrutacyjnej na indywidualne subkonto wygenerowane przez uczelniany system rekrutacyjny dla każdego kandydata, wskazując kierunek/kierunki studiów. System rekrutacyjny automatycznie nalicza odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej w zależności od liczby wybranych przez kandydata kierunków.

 

 1. Na ile kierunków mogę kandydować na UR?

Nie ma ograniczenia co do ilości kierunków, na które można kandydować na studia na UR.

 

13. Czy rekrutując się na kilka kierunków studiów, muszę wnosić kilka opłat rekrutacyjnych, czy wystarczy jedna? Co w przypadku, gdy wybieram kierunek studiów zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej?

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek osobno lub jedną wpłatę, będącą sumą wszystkich należnych opłat. Indywidualny numer konta jest przypisany do konta każdego kandydata.

Jeśli kandydat wybiera jeden kierunek studiów zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej to opłatę uiszcza tylko raz.

 

 1. Czy przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe? Czy nieprzesłanie zdjęcia wyklucza z postępowania kwalifikacyjnego?

Przesłanie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej jest obowiązkowe, jednakże zdjęcie można dołączyć w dowolnym momencie przed rozpoczęciem drukowania legitymacji, np. wówczas, gdy kandydat będzie już przyjęty na studia. Nieprzesłanie zdjęcia w żadnym wypadku nie eliminuje z postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność nadsyłania zdjęć decyduje o kolejności drukowania legitymacji studenckich.

 

15.   Jak w formularzu elektronicznym wpisywać wynik z matury ustnej? Czy mają być wpisane procenty czy uzyskane punkty?

Przy wszystkich wynikach z matury ustnej należy wpisywać procenty, wg. świadectwa maturalnego.

 

16.  Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła logowania do osobistego konta rejestracyjnego?

Należy wówczas skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane automatycznie na adres e-mail podany przez kandydata w danych osobowych.

 

17. Błędnie zaznaczyłem rodzaj matury. Co mam zrobić?

Aby zmienić rodzaj matury, należy wykonać następujące czynności:

a) wejść na listę wybranych kierunków, korzystając z przycisku „Dokończ aplikację”,

b) upewnić się, że nie jest się zapisanym na żaden inny kierunek. Należy anulować wszystkie, uprzednio wybrane kierunki;

c) przy żądanym kierunku należy użyć przycisku „Oceny”, po czym należy odnaleźć ekran „Rodzaj matury”;

d) ustawić właściwy rodzaj matury. Wszystkie wprowadzone wcześniej oceny maturalne zostaną usunięte. Operację można porzucić w dowolnym momencie poprzez kliknięcie na „Wyjdź”.

e) zatwierdzić zmiany poprzez ponowne przejście procesu uzupełniania ocen maturalnych. Proces kończy się kliknięciem na „Zatwierdź dane”. Po tym kroku zmiany zostaną zapisane.

 

18. Czy o przyjęciu na studia stacjonarne/niestacjonarne decyduje kolejność dokonania rejestracji w systemie rekrutacyjnym?

Nie ma to żadnego znaczenia, kandydaci są przyjmowani na studia zgodnie z zasadami przyjęć uchwalonymi przez Senat UR.

 

19. Czy wymagane dokumenty jestem zobowiązany dostarczyć osobiście, czy też może to zrobić w moim imieniu inna osoba? Jeśli tak, to czy konieczne są dodatkowe dokumenty?

Tak, istnieje możliwość dostarczenia dokumentów przez inną osobę. Konieczne jest do tego pełnomocnictwo poświadczone notarialnie, którego wzór można znaleźć w zakładce Kandydat > Rekrutacja 2020/2021 > Pliki do pobrania.

 

20. Kiedy należy dostarczyć dokumenty na uczelnię?

Informacja dotycząca daty i miejsca składania dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów będzie udostępniona przez Kolegialny Zespół Rekrutacyjny na koncie kandydata. Szczegółowe terminy można znaleźć w menu Kandydat > Rekrutacja 2020/2021 >Harmonogram rekrutacji.

 

21. Gdzie i kiedy będę mógł sprawdzić wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji widoczne będą w systemie rekrutacji, na koncie kandydata.

 

22. Dlaczego na koncie kandydata widnieje status rejestracja niekompletna?

Do uzyskania statusu „rejestracja kompletna” potrzebne jest spełnienie trzech warunków:

1) ukończenie procesu zapisu na kierunek (wypełnienie swoich danych, wpisanie ocen itd.)

2) wpłynięcie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe Uczelni.

3) zaakceptowanie przez Uczelnię dostarczonego zdjęcia kandydata.


21. Czy mogę zarejestrować się, jeśli jestem tegorocznym maturzystą, ale nie mam jeszcze wyników matury?

Tak. Należy wówczas wprowadzić fikcyjny numer świadectwa maturalnego ("0", słownie - zero) oraz fikcyjną datę wydania świadectwa dojrzałości. Nie należy wtedy wprowadzać ocen. Po otrzymaniu wyników maturalnych należy zmienić wprowadzone dane na prawidłowe (wpisać faktyczne oce