Pomoc materialna


Uniwersytet Rzeszowski oferuje pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w postaci:

  • stypendium socjalnego

Podstawą przyznania stypendium jest trudna sytuacja materialna studenta, określona wysokością miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, ustaloną na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

  • stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych

Może je otrzymać student, niezależnie od osiąganych przez jego rodzinę dochodów, z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:
- orzeczeniem o niepełnosprawności;
- orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;
- orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów;
- orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o częściowej niezdolności do pracy.

  • stypendium Rektora UR dla najlepszych studentów

Otrzymuje je student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
- laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
- medalistą współzawodnictwa sportowego co najmniej o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium Rektora może otrzymać student co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, albo I roku studiów drugiego stopnia, który uzyskał wyróżniające się wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne albo osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

  • zapomogi

Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
Szczegółowe zasady określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Może otrzymać je student, który spełnia łącznie następujące kryteria:
- wykazał się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami albo znaczącymi osiągnięciami sportowymi;
- w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok w danym roku akademickim (nie dotyczy studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium Ministra, został przyjęty na studia II stopnia).

Przyznawanie tego stypendium regulują odrębne przepisy.

 

Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla studentów uzyskasz TUTAJ

lub 

w DZIALE KSZTAŁCENIA
Sekcja Spraw Socjalnych
al. mjr W. Kopisto 2A
35-315 Rzeszów
Budynek A2, I piętro, pok. 100
tel./fax. (+48 17) 872 10 25
e-mail: [email protected]