Zdrowie publiczne

Kierunki: zdrowie publiczne

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne    (rekrutacja na rok 2020/21 nie będzie prowadzona na studia niestacjonarne)

Profil kształcenia - praktyczny

 

waga przedmiotu*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

poziom podstawowy

1%=1pkt

 

poziom rozszerzony

 1%=2pkt

 

 

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Chemia lub fizyka/ fizyka z astronomią lub matematyka- jeden
z przedmiotów wskazanych przez kandydata - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit liczby kandydatów

4

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury"

* waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.

Uwagi:
1. W przypadku kandydatów ze „starą maturą”, maturą międzynarodową IB, maturą europejską EB wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w części ogólnej uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,7.

2. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali poza granicami RP świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe wyniki będące podstawą kwalifikacji podlegają przeliczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z wagą przedmiotu równą 0,7.

 

Kierunki:  zdrowie publiczne

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

waga przedmiotu

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu wybranego kierunku i dyscyplin pokrewnych, posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.*

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Przeliczona na punkty średnia arytmetyczna wszystkich ocen  uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia  na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia **

0,7

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Przeliczona na punkty ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.***

0,3

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych II stopnia, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu. CKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

*O przyjęcie na kierunek - zdrowie publiczne - studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci  następujących kierunków studiów I stopnia: pielęgniarstwo, fizjoterapia, położnictwo, elektroradiologia, ratownictwo medyczne, dietetyka oraz absolwenci kierunku lekarskiego.

 

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

Przedział

Średniej

 

 

3,0

-

3,10

3,11

-

3,20

3,21

-

3,30

3,31

-

3,40

3,41

-

3,50

3,51

-

3,60

3,61

-

3,70

3,71

-

3,80

3,81

-

3,90

3,91

-

4,0

4,01

-

4,10

4,11

-

4,20

4,21

-

4,30

4,31

-

4,40

4,41

-

4,50

4,51

-

4,60

4,61

-

4,70

4,71

-

4,80

4,81

-

4,90

4,91

-

5,0

Punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

*** Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

Plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

Plus dobry

85

5,0

Bardzo dobry

100