Wychowanie fizyczne

Kierunek - wychowanie fizyczne

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych. Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów obowiązkowych z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej

 

poziom podstawowy 1%=1pkt.

poziom rozszerzony 1%=2pkt. 

 

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Biologia -ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej . Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza z biologii, chemii, fizyki, informatyki na poziomie szkoły średniej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1. Kandydat powinien charakteryzować się dobrym stanem zdrowia oraz odpowiednim poziomem sprawności fizycznej. Powinien przejawiać zamiłowanie do aktywności ruchowej, być osobą odpowiedzialną, komunikatywną, potrafiącą współpracować w grupie.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości. Pod uwagę będą brane wyniki wszystkich przedmiotów z egzaminu dojrzałości z części ustnej i pisemnej. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.

określa część ogólna uchwały Senatu UR

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Biologia- ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza z biologii, chemii, fizyki, informatyki na poziomie szkoły średniej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1. Kandydat powinien charakteryzować się dobrym stanem zdrowia oraz odpowiednim poziomem sprawności fizycznej. Powinien przejawiać zamiłowanie do aktywności ruchowej, być osobą odpowiedzialną, komunikatywną, potrafiącą współpracować w grupie.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

  1. Osoby zwolnione z konkursu świadectw:
  2. które przedłożą dokument stwierdzający aktualne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich: medaliści mistrzostw Polski, uczestnicy igrzysk olimpijskich, mistrzostw Świata i Europy;
  3. kandydaci posiadający w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich Klasę Sportową Mistrzowską i Pierwsza Klasę Sportową;
  4. zawodnicy z dużymi predyspozycjami do osiągania wysokich rezultatów sportowych, wskazani przez KU AZS UR;

 

Kierunek - wychowanie fizyczne

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I stopnia z kierunku wychowanie fizyczne.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach pierwszego stopnia. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o kulturze fizycznej oraz językiem obcym na poziomie B2. Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej i sportowej.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.