Turystyka i rekreacja

Kierunek - turystyka i rekreacja

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych. Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów obowiązkowych z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.

 

poziom podstawowy 1%=1pkt.

 

poziom rozszerzony 1%=2pkt. 

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Geografia - ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza z zakresu geografii, biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej. Znajomość języka obcego na poziomie B1 oraz odpowiedni poziom sprawności fizycznej.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości. Pod uwagę będą brane wyniki wszystkich przedmiotów z egzaminu dojrzałości z części ustnej i pisemnej. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.

określa część ogólna uchwały Senatu UR

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Geografia - ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza z zakresu geografii, biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej. Znajomość języka obcego na poziomie B1 oraz odpowiedni poziom sprawności fizycznej.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

 

Kierunek - turystyka i rekreacja

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I stopnia z kierunku turystyka i rekreacja.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach pierwszego stopnia. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza teoretyczna z zakresu turystyki i rekreacji, nauk społecznych, nauk o kulturze fizycznej oraz nauk ekonomicznych. Posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.