Sztuki wizualne

Kierunek - sztuki wizualne

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

waga przedmiotu

1

Kryterium obowiązkowe

Podstawą postępowania rekrutacyjnego, jest złożony komplet wymaganych dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych, oraz wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu praktycznego sprawdzającego jego przydatność  do wybranego kierunku studiów.

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

3

Uwagi

Kandydat na studia na kierunku sztuki wizualne powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu kształcenia ogólnoplastycznego i humanistycznego. Powinien mieć świadomość oddziaływania plastycznych środków wyrazu, operować warsztatem rysunkowym i malarskim oraz umieć tworzyć kompozycje malarskie w stopniu elementarnym oraz posiadać znajomość języka obcego na poziomie
B1-B1+.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

1

Kryterium obowiązkowe

Podstawą postępowania rekrutacyjnego, jest złożony komplet wymaganych dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych, oraz wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu praktycznego sprawdzającego jego przydatność  do wybranego kierunku studiów.

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

3

Uwagi

Kandydat na studia na kierunku sztuki wizualne powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu kształcenia ogólnoplastycznego i humanistycznego. Powinien mieć świadomość oddziaływania plastycznych środków wyrazu, operować warsztatem rysunkowym i malarskim oraz umieć tworzyć kompozycje malarskie w stopniu elementarnym oraz posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B1+.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

W związku z ograniczeniem działalności Uczelni w związku z COVID-19, „egzamin wstępny”, polegający
na sprawdzeniu przydatności do wybranego kierunku studiów przybierze wygląda następująco:

 

waga

przedmiotu

 

 

Egzamin wstępny

1. Portfolio

- złożenie portfolio w formie katalogu z fotografiami min. 20 prac z różnych dziedzin artystycznych (malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, film, animacja, grafika artystyczna i projektowa i inne).

Portfolio należy wysłać na adres mailowy:

[email protected]

 

2. Rozmowa kwalifikacyjna

- rozmowa na temat własnej twórczości i zrealizowanych projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy z zakresu sztuki i kultury zostanie przeprowadzona zdalnie w formie wideokonferencji na wybranej platformie komunikacji internetowej.

*Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji:

- dorobek artystyczny - 8 pkt.

- rozmowa kwalifikacyjna - 7 pkt

Warunkiem przyjęcia portfolio do oceny przez Centralną Komisję Rekrutacyjną jest podpisanie oświadczenia o autorstwie przesłanych prac.

0-15 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

0-15 pkt

 

 * Portfolio powinno zawierać minimum 20 prac, nie więcej niż 30. Obowiązkowe prace ukazujące studium postaci i martwą naturę. Prace muszą być podpisane (imię i nazwisko, technika, rzeczywisty rozmiar pracy). Katalog z fotografiami prac należy przygotować w formie elektronicznej (np. plik PDF, prezentacja PowerPoint, filmowa autoprezentacja). Filmy i animacje należy udostępnić jako link do strony, gdzie można je oglądnąć lub pobrać.

 ** Oświadczenie o autorstwie przesłanych prac zostanie przesłane na indywidualne konto mailowe. Należy je wydrukować, podpisać i zeskanowane odesłać na maila rekrutacyjnego ([email protected]).

 

 

Kierunek - sztuki wizualne

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Kryterium obowiązkowe

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku sztuki wizualne powinni mieć ukończone studia pierwszego stopnia i wykazać się kompetencjami niezbędnymi do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia

Uwagi

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku sztuki wizualne powinni posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydaci powinni dysponować podstawową wiedzą z zakresu kierunku: sztuki wizualne i dyscyplin pokrewnych, posiadać znajomość języka obcego na poziomie B- B2. i wykazać się kompetencjami niezbędnymi do kontunuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.


WYMAGANIA WSTĘPNE

* W związku z ograniczeniem działalności Uczelni w związku z COVID-19, wymagania wstępne wyglądają następująco:

 

 Waga przedmiotu

 

 

Wymagania wstępne

1. Portfolio*

- złożenie portfolio w formie katalogu z fotografiami min. 20 prac z różnych dziedzin artystycznych (malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, film, animacja, grafika artystyczna i projektowa i inne).

Portfolio należy wysłać na adres mailowy:

[email protected]

 

2. Rozmowa kwalifikacyjna
- rozmowa na temat własnej twórczości i zrealizowanych projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy z zakresu sztuki i kultury zostanie przeprowadzona zdalnie w formie wideokonferencji na wybranej platformie komunikacji internetowej.

*Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji:

- dorobek artystyczny -  8 pkt.

- rozmowa kwalifikacyjna - 7 pkt

Warunkiem przyjęcia portfolio do oceny przez Centralną Komisję Rekrutacyjną jest podpisanie oświadczenia o autorstwie przesłanych prac**.

0-15 pkt*

 

 

 

 

 

 

 

0-15 pkt*

 

* Portfolio powinno zawierać minimum 20 prac, nie więcej niż 30. Obowiązkowe prace ukazujące studium postaci i martwą naturę. Prace muszą być podpisane (imię i nazwisko, technika, rzeczywisty rozmiar pracy). Katalog z fotografiami prac należy przygotować w formie elektronicznej (np. plik PDF, prezentacja PowerPoint, filmowa autoprezentacja). Filmy i animacje należy udostępnić jako link do strony, gdzie można je oglądnąć lub pobrać.

 ** Oświadczenie o autorstwie przesłanych prac zostanie przesłane na indywidualne konto mailowe. Należy je wydrukować, podpisać i zeskanowane odesłać na maila rekrutacyjnego ([email protected]).

 

EGZAMIN WSTĘPNY - SZCZEGÓŁOWE TERMINY