Polonistyka stosowana

Kierunek - polonistyka stosowana

Poziom - I stopnia

Forma  - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Studia są uruchamiane dla grupy min. 20 osób.

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników obecnie obowiązującego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

1,0

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej niż limit liczby kandydatów. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc. 

0,03

3

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu*

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie egzaminu dojrzałości z języka polskiego. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje konkurs świadectw. Oceny przeliczane są na punkty zgodnie z tabelami znajdującymi się w części ogólnej uchwały Senatu.

1,0

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny. Oceny przeliczane są na punkty zgodnie z tabelami znajdującymi się w części ogólnej uchwały Senatu.

 0,03

3

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

*Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus(4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

celujący (6)

                200

-

-