Politologia

Kierunek - politologia

Poziom - studia I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

Zasady rekrutacji dla kandydatów z "nową maturą"

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

Język polski na poziomie podstawowym

Język polski na poziomie rozszerzonym

0,3

0,5

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot do wyboru spośród  czterech przedmiotów (geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka) na poziomie podstawowym

0,5

Jeden przedmiot do wyboru spośród  czterech przedmiotów (geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka) na poziomie rozszerzonym

0,8

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek**

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

Język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym

0,1

0,2

4

Uwagi

W przypadku obcokrajowców oraz obywateli z maturą uzyskaną poza granicami Polski stosowane będą przepisy ogólne Uchwały Senatu

* W przypadku przedmiotu obowiązkowego bierze się pod uwagę pisemną cześć egzaminu maturalnego. Waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.
** Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

  1.    a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny
  2.    b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne

 

 Zasady rekrutacji dla kandydatów ze "starą maturą"

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

Język polski

0,5**

2

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Jeden przedmiot do wyboru spośród  czterech przedmiotów (geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka)

0,8

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek***

Język obcy nowożytny

0,2

4

Uwagi

W przypadku obcokrajowców oraz obywateli z maturą uzyskaną poza granicami Polski stosowane będą przepisy ogólne Uchwały Senatu.

* np. w przypadku przedmiotu obowiązkowego bierze się pod uwagę pisemną cześć egzaminu maturalnego.

** waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.

*** „Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit”.

 

 Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

ocena (skala 1-6)

punkty

ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus(4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

celujący (6)

200

-

-

 

Kierunek - politologia

Poziom - II stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Posiadanie dyplomu licencjata lub magistra z dyscyplin naukowych:

archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, nauki teologiczne.

2

kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów*.

3

kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen w ramach studiów I stopnia lub studiów magisterskich z przedmiotów kończących się egzaminem**.

 

* Liczba punktów odpowiadająca ocenie na dyplomie studiów I stopnia

 

ocena

punkty

3,0

dostateczny

40

3,5

Plus dostateczny

55

4,0

dobry

70

4,5

Plus dobry

85

5,0

Bardzo dobry

100

 

** Liczba punktów odpowiadająca średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia:

Przedział

Średniej

 

 

3,0

-

3,10

3,11

-

3,20

3,21

-

3,30

3,31

-

3,40

3,41

-

3,50

3,51

-

3,60

3,61

-

3,70

3,71

-

3,80

3,81

-

3,90

3,91

-

4,0

4,01

-

4,10

4,11

-

4,20

4,21

-

4,30

4,31

-

4,40

4,41

-

4,50

4,51

-

4,60

4,61

-

4,70

4,71

-

4,80

4,81

-

4,90

4,91

-

5,0

Punkty

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100