Pedagogika specjalna

Kierunek - pedagogika specjalna 

Poziom - jednolite studia magisterskie

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - część pisemna egzaminu maturalnego (tzw. nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura)

0,8

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy wskazany przez kandydata zdawany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym lub język obcy zdawany w części pisemnej lub ustnej (tzw. stara matura)

0,2

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Matematyka - zdawana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

0,03