Nauki o rodzinie

Kierunek - nauki o rodzinie

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język polski zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
- część pisemna egzaminu maturalnego (tzw. nowa matura)
lub egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura)

 

0,8

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Język obcy wskazany przez kandydata zdawany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym lub język obcy zdawany w części pisemnej lub ustnej (tzw. stara matura)

 

0,2

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Matematyka - zdawana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego

 

0,03