Mechatronika

Kierunek - mechatronika

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - praktyczny

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka -  egzamin maturalny, poziom podstawowy

1,0

Matematyka -  egzamin  maturalny, poziom rozszerzony

1,5

Matematyka - część pisemna egzaminu dojrzałości (stara matura)

1,25

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Informatyka -  egzamin maturalny, poziom podstawowy

0,4

Informatyka -  egzamin  maturalny, poziom rozszerzony

0,6

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy wskazany przez kandydata -  egzamin maturalny, poziom podstawowy

Język obcy wskazany przez kandydata -  egzamin  maturalny, poziom rozszerzony

0,01

0,02

4

 

Uwagi

1)  Jeśli na świadectwie maturalnym umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego pod uwagę brany jest tylko jeden wynik dający większą liczbę punktów rekrutacyjnych.

2)  Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

Kierunek - mechatronika

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne/niestacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.

Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu inżynierii mechanicznej, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, elektroniki oraz informatyki. Dodatkowo powinien posiadać znajomość języka obcego na poziomie B2.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Kryterium kwalifikacyjnym dla absolwentów kierunku mechatronika jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree, a dla absolwentów innych kierunków studiów, podstawą przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku mechatronika. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.