Matematyka

Kierunek - matematyka

Poziom - I stopnia

Forma - stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Matematyka -  egzamin maturalny, poziom podstawowy

1,0

Matematyka -  egzamin  maturalny, poziom rozszerzony

1,5

Matematyka - część pisemna egzaminu dojrzałości (stara matura)

1,25

2

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy wskazany przez kandydata -  egzamin maturalny, poziom podstawowy

Język obcy wskazany przez kandydata -  egzamin  maturalny, poziom rozszerzony

0,01

0,02

3

Uwagi

1)  Jeśli na świadectwie maturalnym umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego pod uwagę brany jest tylko jeden wynik dający większą liczbę punktów rekrutacyjnych.

2)  Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

Kierunek - matematyka

Poziom - II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.

Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą i umiejętnościami z zakresu matematyki, w szczególności z logiki i teorii mnogości, analizy matematycznej, algebry, geometrii analitycznej, topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki  oraz posiadać znajomość języka obcego na poziomie B2. W przypadku kandydatów planujących uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki wymagane jest zrealizowanie części standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela. W szczególności kandydat powinien posiadać ogólne przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne, przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki oraz częściowe przygotowanie z  zakresu dydaktyki matematyki.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Kryterium kwalifikacyjnym dla absolwentów kierunku matematyka oraz matematyka stosowana jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree. Dla absolwentów innych kierunków studiów podstawą przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej opartej na zagadnieniach do egzaminu licencjackiego dla kierunku matematyka prowadzonego przez UR.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach pierwszego stopnia na kierunku matematyka lub matematyka stosowana.

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.