Lingwistyka stosowana

Kierunek - lingwistyka stosowana

Poziom - I stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

waga przedmiotu

1

Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot obowiązkowy - język angielski

- egzamin pisemny, podstawowy lub rozszerzony*

0,5

2

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Przedmiot dodatkowy - język niemiecki*

- egzamin pisemny, podstawowy lub rozszerzony**

- inne możliwości kwalifikacji: patrz punkt 4 f, g, h

0,5

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

1 kryterium dodatkowe - ocena na świadectwie maturalnym z języka polskiego (egzamin pisemny).

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

4

uwagi

a

*Jeśli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego, pod uwagę brany jest tylko jeden wynik dający większą liczbę punktów rekrutacyjnych. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnożony jest x 2.

b

**W przypadku przedmiotu dodatkowego pod uwagę bierze się tę część egzaminu maturalnego (ustną lub pisemną), która zapewnia kandydatowi większą liczbę punktów rekrutacyjnych.

c

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie pozwalającym brać udział w zajęciach prowadzonych w tych językach (język angielski B2, język niemiecki minimum A2+), komunikatywność, biegłe posługiwanie się słowem mówionym i pisanym w języku ojczystym, przekrojowa znajomość literatury światowej, ogólna wiedza z zakresu ekonomii, geografii, historii i polityki.

d

Udokumentowanie opanowania dwóch języków

W procesie rekrutacyjnym należy podać wyniki zaświadczające poziom znajomości obydwu języków - angielskiego i niemieckiego. Warunkiem koniecznym jest podanie poziomu opanowania dwóch różnych języków. W razie niemożności zweryfikowania poziomu dwóch różnych języków kandydat nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

e

Przeliczanie wyników z matury na punkty rekrutacyjne

Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne następująco:

a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny

b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne

f

Punkty za opanowanie drugiego języka

Jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny tylko z jednego języka lub jeśli zapewni to mu wyższą liczbę punktów, to przy przedmiocie dodatkowym (język niemiecki) zamiast wyniku egzaminu maturalnego uwzględnia się jedną z następujących informacji:

a) ocena z języka niemieckiego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej; przeliczenie na punkty nastąpi według następującego schematu: ocena 6 (celujący) = 100 punktów; ocena 5 (bardzo dobry) = 90 punktów; ocena 4 (dobry) = 75 punktów; ocena 3 (dostateczny) = 50 punktów ocena 2 (dopuszczający) = 30 punktów

Uwaga! W tym przypadku kandydat może osiągnąć maksymalnie 100 punktów za znajomość drugiego języka!

b) poziom znajomości języka niemieckiego na podstawie certyfikatu uznanego ośrodka egzaminacyjnego lub odpowiedniego dokumentu (patrz punkt 4 g)

g

Certyfikaty językowe i dokumenty poświadczające biegłość językową

Przeliczenie poziomu biegłości języka poświadczonego przez certyfikat nastąpi według następującego schematu:

Poziom C2 - 200 punktów                                     Poziom B1 - 75 punktów

Poziom C1 - 150 punktów                                      Poziom A2 - 50 punktów

Poziom B2 - 100 punktów                                     Poziom A1 - 30 punktów

Poziom biegłości może zostać określony także na podstawie jednego z dokumentów wymienionych w następujących aktach prawnych:

- załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

- załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (poz. 1200) „Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego”, z tym, że za znajomość języka poświadczoną dokumentami wymienionymi w punktach od 5-13 przyznaje się 200 punktów.

Uznawane będą także niższe stopniem odpowiedniki certyfikatów językowych zawartych w powyższych Rozporządzeniach.

h

Kandydaci zagraniczni i absolwenci szkół międzynarodowych

Osoba posiadająca dokument uprawniający do podejmowania studiów wyższych, uzyskany poza granicami Polski, kwalifikowana jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury". Przeliczanie wyników ze świadectw uzyskanych poza granicami RP następuje według systemu punktowego określonego uchwałą UR oraz poniższego punktu i.

Kandydat może uzyskać najwyższą liczbę punktów (200) za znajomość języka, który był jego językiem wykładowym podczas edukacji.

i

Przeliczanie punktów ze „starej matury”

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus(4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

celujący (6)

200

-

-

 

 

 

Kierunek - lingwistyka stosowana

Poziom - studia II stopnia

Forma - studia stacjonarne

Profil kształcenia - ogólnoakademicki

 

1

Wymagania wstępne/kompetencje oczekiwane od kandydata

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia Lingwistyka stosowana jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub równoważnego dyplomu na dowolnym kierunku. Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy nie ukończyli studiów filologicznych w zakresie języków będących przedmiotem studiów drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana winni udokumentować znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum B2 oraz angielskiego na poziomie minimum C1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

2

Kryterium kwalifikacyjne brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

3

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku dwóch lub więcej kandydatów z jednakową liczbą punktów dla ostatnich miejsc
z limitu przyjęć kryterium decydującym o przyjęciu jest wyższa średnia z toku studiów.

4

Uwagi

a

Uruchomienie danej specjalności planuje się w przypadku wybrania jej przez min. 15 osób - przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do podejmowania studiów, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

b

Wyniki przeliczane będą na punkty rekrutacyjne w skali 0 - 50. Ocena końcowa mnożona jest przez 10. Liczba punktów decyduje o pozycji na liście rankingowej. Poszczególnym ocenom na dyplomie przypisuje się następujące wartości punktowe:

 

bardzo dobra

50 pkt.

dobra plus

45 pkt.

dobra

40 pkt.

dostateczna plus

35 pkt.

dostateczna

30 pkt.

c

Certyfikaty językowe i dokumenty poświadczające biegłość językową:

Język angielski:  Certificate in Advanced English [CAE], Certificate of Proficiency in English [CPE],International English Language Testing System (IELTS), City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International, Pearson Test of English General, Pearson Test of English Academic, Education Development International (EDI) oraz Test of English as a Foreign Language TOEFL, certyfikaty British Council i równoważne.

Język niemiecki: Zertifikat Deutsch (ZD; ÖSD), Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Oberstufe Deutsch (OD), Österreichisches Sprachdiplom Mittelstufe (ÖSD-Mittelstufe), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWDI), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Deutsches Sprachdiplom I lub II (DSD I/II), TELC, certyfikaty Goethe Institut, Österreich Institut, CEIG, DAAD i równoważne.

Poziom biegłości może zostać określony także na podstawie jednego z dokumentów wymienionych w następujących aktach prawnych:

- załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

- załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (poz. 1200) „Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego”